Autorzy publikujący w Instytucie Wydawniczym EuroPrawo

Biogramy Autorów publikujących w Instytutucie Wydawniczym EuroPrawo

prezentowane w porządku alfabetycznym, aktualizowane w dacie publikacji ostatniej książki lub na wniosek Autora


 

Dr Monika Adamczak-Retecka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Kierownik Szkoły Prawa Brytyjskiego.

 


 

Prof. zw. dr hab. Barbara Adamiak

Profesor zw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownik Zakładu Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autorka komentarza Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym i współautorka tomu 9 Prawo procesowe administracyjne w Systemie Prawa Administracyjnego (2 wydania), komentarza do KPA (14 wydań), komentarza do części procesowej Ordynacji podatkowej (14 wydań), podręcznika Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (14 wydań) i Metodyki pracy sędziego w sprawach administracyjnych (3 wydania) oraz ponad 200 publikacji – monografii, artykułów, studiów i glos z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa postępowania sadowoadministracyjnego.

 


 

Dr hab. dr Dobrochna Bach-Golecka

Profesorka Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk teologicznych. Pracuje na Wydziale Prawa i Administracji UW w Katedrze Prawa Europejskiego. Od 2019 r. kieruje Centrum Prawa Kanonicznego. na WPiA UW.

 


 

Bartosz Bacia

doktorant na Humboldt-Universität zu Berlin, aplikant radcowski, autor publikacji z zakresu prawa rynku finansowego, podatków oraz prawa cywilnego w polskiej i zagranicznej prasie branżowej.

 


 

Dr Magdalena Bainczyk

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Ruprechta Karola w Heidelbergu), wykładowca w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

 


 

Dr hab. Joanna Beata Banach-Gutierrez

Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji, ORCiD: 0000-0002-9705-7665.

 


 

Dr Mariusz Baran

Adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureat I nagrody w XLIX Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepszą pracę doktorską, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w X konkursie na stypendia dla wybitnych młodych naukowców) oraz stypendysta Narodowego Centrum Nauki w Krakowie (konkurs Sonata 11), radca prawny. Zainteresowania naukowe: prawo ochrony środowiska, prawo Unii Europejskiej oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem: praktycznych aspektów stosowania prawa UE przez krajowe sądy oraz organy administracji; odpowiedzialności w prawie ochrony środowiska oraz prawnych aspektów procesu inwestycyjno-budowlanego.

 


 

Dr hab. Katarzyna Banasik

Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierownik Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych KAAFM. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu przede wszystkim prawa karnego materialnego. Podejmowana przez nią problematyka dotyczyła również m.in. prawa wykroczeń i międzynarodowego prawa karnego, a także wybranych zagadnień z prawa austriackiego i angielskiego. ORCID: 0000-0003-3693-0480.

 


 

Prof. zw. dr hab. Jan Barcz

kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

 


 

Dr Justyna Bazylińska-Nagler

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii, poświęconych prawu Unii Europejskiej, w szczególności funkcjonowaniu rynku wewnętrznego i polityce ochrony środowiska w kontekście zasad ogólnych prawa i zrównoważonego rozwoju. Odbyła staże naukowe i kwerendy biblioteczne w renomowanych ośrodkach krajowych i europejskich m.in.: w UOKiK w Wa-wie, w Institute of Advanced Legal Studies w Londynie; w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, w bibliotekach Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości UE. Członkini Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego oraz Grupy Polskiej International Law Association; ORCID: 0000-0002-0190-7566.

 


 

Dr Maciej Bernatt

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Adiunkt w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; członek zwyczajny Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW; radca orzecznictwa i asystent sędziego w Trybunale Konstytucyjnym. Jest autorem monografii nt. sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji oraz innych publikacji naukowych poświęconych wdrażaniu reguł konkurencji i ochronie praw podstawowych. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 


 

Dr Michał Będkowski-Kozioł

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 


 

Ppłk dr inż. Radosław Bielawski

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej, Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych. Doktor nauk technicznych. Pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Podstaw Bezpieczeństwa oraz kierownika katedry Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Były redaktor naczelny czasopisma naukowego „Security and Defence Quarterly”, a obecnie redaktor naczelny czasopisma naukowego „Nauki o Obronności”. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

 


 

Anna Błaszczak-Banasiak

Adwokatka, w latach 2007–2020 związana z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie pełniła m.in. funkcję dyrektorki Zespołu do spraw Równego Traktowania. W latach 2013-2017 członkini zarządu Europejskiej Sieci Organów ds. Równego Traktowania „EQUINET”. Jest autorką licznych raportów poświęconych zasadzie równego traktowania i niedyskryminacji. Pracuje w Parlamencie Europejskim.

 


 

Dr Maciej Błażewski

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, specjalista z prawa budowlanego, prawa administracyjnego oraz e-administracji.

 


 

Magdalena Bober

Magister prawa, doktorantka na Wydziale Prawa w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji.

 


 

Marek Bocheński

Magister, asystent w Zakładzie Polskiego i Europejskiego Prawa Rolnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

 


 

Dr hab. Adam Bodnar

prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, działacz na rzecz praw człowieka, w latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, od 2015 Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2015-2021.

 


 

Dr Marcin Bogdański

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Teorii Ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych na temat rozwoju regionalnego i lokalnego, ekonomiki miast, gospodarki przestrzennej i konkurencyjności regionów. Brał udział w pracach Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dotyczących, m.in. delimitacji obszaru funkcjonalnego aglomeracji olsztyńskiej oraz założeń do strategii rozwoju Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego. Członek Komisji powołanej przez Prezydenta Miasta Olsztyna dla opracowania i aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2020”.

 


 

Dr hab. Aneta Bołdyrew

Profesorka Uniwersytetu Łódzkiego, historyczka i pedagożka, zajmuje się historią społeczną oraz historią nauki i edukacji w XIX i XX w. Kierowniczka Zakładu Historii Oświaty w Katedrze Historii Wychowania i Pedeutologii Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka książek Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu życia rodzinnego w latach 1795–1918, Warszawa 2008; Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864–1914, Łódź 2016; Pijaństwo i alkoholizm w piśmiennictwie Królestwa Polskiego w XIX i na początku XX wieku. Aspekty społeczne, pedagogiczne i kulturowe, Łódź 2019. Publikowała na łamach wielu czasopism naukowych, m.in. „Acta Poloniae Historica”, „Dziejów Najnowszych”, „Colloquium”, „Kwartalnika Pedagogicznego”, „Polskiej Myśli Pedagogicznej”. Współredaktorka publikacji Działaczki i działacze oświatowi w Królestwie Polskim u progu niepodległości. Słownik biograficzny, t. 1-2, Łódź 2023; Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży w czasopiśmiennictwie społeczno-kulturalnym Królestwa Polskiego w latach 1905-1918. Bibliografia adnotowana, cz. 1-2, Łódź 2023 oraz edycji źródeł Rola młodzieży w życiu społecznym Królestwie Polskim i na Kresach w latach 1905-1918. Wybór tekstów publicystycznych, t. 1- 2, Łódź-Piotrków Trybunalski 2023. Kierowniczka interdyscyplinarnego projektu badawczego „Edukacja, oświata i wychowanie w kształtowaniu polskiej nowoczesności i niepodległości w latach 1905–1918”, realizowanego w latach 2018–2024, wykonawczyni merytoryczna w kilku projektach badawczych i dydaktycznych, m.in. „Słowniki Biograficzne Uczonych Polskich” oraz „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim”.

 


 

Elżbieta Borawska-Kędzierska

Magister prawa, główny specjalista w Departamencie Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 


 

Dr Katarzyna K. Borkowska

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ORCID: 0000-0002-4529-5805

 


Prof. zw. dr hab. Zdzisław Brodecki

Założyciel Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej w Uniwersytecie Gdańskim. Po zmianie przedmiotu badań starał się dokonać transplantacji kultury morskiej na grunt kultury alpejskiej. Jego teoria zintegrowanego porządku prawnego znalazła wyraz między innymi w ośmiu tomach z serii Acquis communautaire i w tryptyku: Europa sędziów, Europa urzędników i Europa przedsiębiorców. Za stworzenie tej teorii otrzymał w 2009 roku prestiżową Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w dziedzinie nauk humanistycznych, wchodząc do elitarnego grona gdańskich uczonych. Obecnie swoje zainteresowania koncentruje wokół prac Komisji Nauk Kosmicznych w gdańskim oddziale PAN. W najnowszych publikacjach próbuje lansować koncepcję prawa przestrzeni eksterytorialnych, zmierzając w kierunku zmiany tożsamości Europy Bałtyckiej z morskiej na morską i kosmiczną. Z pasją pracuje nad nowym paradygmatem filozofii prawa pod sztandarem Ocean & Space.

 


 

Dr Alexandra Brzezinski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Obrony Narodowej, asystent w Biurze Trybunału Konstytucyjnego.

 


 

Dr Joanna Brzezińska

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 


 

Dr Jarosław Brzeziński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Donau Universitaet Krems (Austria) w Katedrze Prawa Międzynarodowego, a także podyplomowych studiów doktoranckich w Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni i Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Rozprawę doktorską obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie inwestycyjnym

 


 

Dr Agnieszka Brzostek

Doktor nauk prawnych. Zainteresowania naukowe skupiają się na prawnych formach działania administracji publicznej, zwłaszcza na aspektach prawnoporównawczych i w zakresie ochrony cyberprzestrzeni.

 


 

Dr Adam Bułat

Doktor nauk prawnych

 


 

Dr Wojciech Burek

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ, ukończył również Szkołę Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego (Catholic University of America/UJ). Stypendysta rządu holenderskiego (Haska Akademia Prawa Międzynarodowego) oraz kanadyjskiego (McGill University, York University),Funduszu Sasakawa (Helsinki University, Catholic University of America) oraz laureat Nagrody im. Stanisława Kutrzeby (Instytut Maxa Plancka Prawa Międzynarodowego i Publicznego Prawa Porównawczego w Heidelbergu). Otrzymał stypendium MNiSW dla wybitnego młodego naukowca (na lata 2014-2017).

 


 

Dr Kamil Burski

Prawnik, ekonomista, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne (2020), autor rozprawy doktorskiej wyróżnionej przez Radę Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, laureat „Diamentowego Grantu” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zawodowo od 2016 r. związany z sektorem bankowości spółdzielczej. Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Otmuchowie oraz Członka Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Komitetu Audytu Banku BPS S.A. w Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego, prawa samorządu terytorialnego.

 


 

Dr inż. Marek Bury

Polski i europejski rzecznik patentowy. W 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja. W tym samym roku złożył egzamin rzecznikowski i został wpisany na listę polskich rzeczników patentowych za numerem 3261. W 2013 roku został wpisany na listę profesjonalnych pełnomocników przed Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz na prowadzoną przez EPO listę Europejskich Rzeczników Patentowych. Członek komisji egzaminacyjnej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Komitetu Egzaminacyjnego Europejskiego Egzaminu Kwalifikacyjnego oraz podkomitetu ICT przy komitecie „European Patent Practice” Europejskiego Instytutu Patentowego. Zajmuje się sprawami patentów, głównie z zakresu elektrotechniki. Specjalizuje się w ochronie wynalazków z dziedziny informatyki, elektroniki i telekomunikacji oraz technologii kosmicznych.

 


 

Zuzanna Buszman

prawniczka, urzędniczka unijna oraz wykładowczyni akademicka, specjalizująca się w prawie międzynarodowym i klimatycznym. Posiada dyplom magistra prawa summa cum laude z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Master of Laws z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, gdzie zdobyła specjalizację w dziedzinie prawa międzynarodowego oraz ochrony środowiska. Aktualnie jest doktorantką na Uniwersytecie Warszawskim oraz wizytującą naukowczynią w Sabin Center for Climate Change Law w Szkole Prawa Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Jej badania, pod patronatem prof. Michael’a Gerrard’a, wsparte są grantem Programu im. Mieczysława Bekkera pod egidą NAWA i koncentrują się na odpowiedzialności państw z tytułu działań szkodliwych dla klimatu w prawie międzynarodowym oraz rozwojem sądowych postępowań klimatycznych w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

 


 

Oksana Cabaj

Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Realizowała wykłady, jako visiting professor, na uniwersytetach włoskich oraz na Litwie. W działalności naukowo-dydaktycznej zajmuje się m.in. zagadnieniami związanymi z międzynarodowym prawem morza, ale także ochroną praw człowieka oraz ochroną środowiska w prawie międzynarodowym i unijnym.

 

Kamil Krzysztof Całek

Magister politologii, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor wielu publikacji naukowych i branżowych z zakresu nauk społecznych.

 


 

Ewa Całka

Doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Adwokat, prowadzi indywidualną kancelarię, specjalizuje się w prawie pracy oraz w prawie gospodarczym.

 


 

Dr Agata Capik

Doktor nauk prawnych (Heidelberg), wykladowczyni prawa UE oraz prawa konstytucyjnego.

 


 

Dr Mariusz Charkiewicz

Doktor nauk prawnych, adwokat, agent celny, mediator wpisany na listę Mediatorów Sądowych przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku, członek Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, właściciel sieci kancelarii adwokackich. Wykładowca i nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2020-2023, Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Wykładowca w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, księgowy według wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, sekretarz sądowy wpisany na listę przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku, członek Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej – Stowarzyszenie przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Absolwent szeregu studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego, karno-skarbowego i gospodarczego oraz studiów podyplomowych Master of Business Administration. Były pracownik organu administracji skarbowej, wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania oraz były członek Rady Podatkowej Polskiej Konferencji Pracodawców Prywatnych ,,Lewiatan”. Autor oraz współautor ponad 100 publikacji z dziedziny prawa podatkowego. Organizator konferencji naukowych w ramach działalności fundacji oraz spółki zajmującej się popularyzacją nauk prawnych. ORCID: 0000-0001-9363-988X

 


 

Dr hab. Tatiana Chauvin

Profesorka Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka w zakresie teorii i filozofii prawa, wieloletni Kierownik Katedry Filozofii Prawa i Nauki o Państwie. Autorka publikacji z zakresu teorii i filozofii prawa, prawa francuskiego, bioetyki i prawa publicznego. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniem podmiotowości prawnej oraz relacji prawa i nauki.

 


 

Dr Mateusz Chołodecki

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, kierownik Laboratorium Rynku Pocztowego w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW oraz członek organizacji i instytucji naukowych mi.in.: European Institute of Law w Wiedniu, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego (CARS) oraz Invaiting Justice, adwokat. Autor publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego w tym monografii pt. "Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej" (Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, 2013) oraz współautor podręczników dla studentów, w tym z dr. Michałem Strzelbickim „ Publiczne Prawo Gospodarcze. Procedury ” (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011-2013).

 


 

Mgr Sławomir Chomicki

doktorant w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu w Białymstoku, ORCiD: 0000-0003-4358-9786

 


 

Dr Sławomir Chomoncik

Doktor nauk prawnych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, a także studiów podyplomowych z zakresu bankowości i finansów na Wydziale Ekonomicznym UMCS oraz aspektów prawnych i ekonomicznych nadzoru właścicielskiego w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Wykonuje zawód radcy prawnego oraz prowadzi własną kancelarię radcowską. Jest pracownikiem naukowym w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Obecnie zajmuje stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu Prawa ASzWoj. Autor wielu publikacji z obszaru prawa pracy i prawa wojskowego w tym komentarza do ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

 


 

Dr Paweł Chyc

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, radca prawny, przewodniczący Think Tanku Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego (BSSC). Członek Komisji Prawa Morskiego PAN oddział w Gdańsku, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego z siedzibą w Szczecinie oraz Komisji Nauk Kosmicznych PAN oddział w Gdańsku. Prace badawcze prowadzi w zakresie prawa morza, praw człowieka, prawa europejskiego, prawa ochrony własności intelektualnej oraz prawa kosmicznego.

 


 

Dr hab. Filip Ciepły

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 


 

Dr Maciej Ciesielski

Socjolog, prawnik. Stopień doktora nauk społecznych w zakresie socjologii uzyskał w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Adiunkt w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Zainteresowania naukowe ogniskują się wokół prawnych wymiarów bezpieczeństwa, ze szczególnym naciskiem na cywilnoprawne ujęcie bezpieczeństwa państwa, a także problemów badanych z perspektywy socjologii bezpieczeństwa, socjologii prawa, czy też szerzej rozumianych nauk o bezpieczeństwie. W aktywności naukowej oraz dydaktycznej koncentruje się na przemysłowym potencjale obronnym, służbach dyspozycyjnych, administracji publicznej sfery bezpieczeństwa i obronności, a także społeczno-prawnym wymiarze cyberbezpieczeństwa, dezinformacji, międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych oraz kontroli w administracji publicznej i systemach bezpieczeństwa.

 


 

Dr Ziemowit Cieślik

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, naczelnik Wydziału Analiz Prawa Europejskiego i Międzynarodowego w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, autor publikacji z dziedziny prawa administracyjnego i prawa Unii Europejskiej.

 


 

Dr Aleksander Cieśliński

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.


 

 

Dr Ewa Cisowska-Sakrajda

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, laureatka konkursu „Sędzia Europejski 2015”, autorka publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym poświęconym problematyce współpracy państw w dochodzeniu określonych kategorii należności pieniężnych oraz transgranicznym doręczeniom dokumentów urzędowych i sądowych, oraz współautorka Komentarza do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz Doradcy podatkowego w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

 


 

Dr Anna Czaplińska

Doktor nauk prawnych, asystentka w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego.

 


 

Aleksandra Czarnecka

aplikantka adwokacka należąca do Izby Adwokackiej w Warszawie, prawnik w kancelarii Kobylańska Lewoszewski Mednis w Warszawie.

 


 

Dr Paweł Czarnecki

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2005 r. kurator społeczny wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy, mediator w sprawach karnych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu postępowania karnego i odpowiedzialności dyscyplinarnej w polskim systemie prawnym. ORCID: 0000-0002-0905-2996.

 


 

Rafał Czeladzki

Doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Odbywał studia cząstkowe w Polsce i za granicą.

 


 

Małgorzata Czerwińska

Magister prawa, asystent w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Akademii Sztuki Wojennej, opiekun naukowy Koła Naukowego Młodych Adeptów Prawa ASzWoj. W latach 2019–2022 Pełnomocnik Zastępcy Dyrektora Instytutu Prawa Akademii Sztuki Wojennej ds. Naukowych, następnie Pełnomocnik Prodziekana ds. Naukowych na Wydziale Prawa i Administracji Akademii Sztuki Wojennej. Autorka wielu publikacji z zakresu postępowania karnego, praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. ORCID: 0000-0001-7146-2948.

 


 

Anna Czwojda

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 2012 r.; doktorantka w Katedrze Prawa Karnego 2012 - 2016 r.; asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu II Wydział Karny; wielokrotna stypendystka stypendium rektora, dla najlepszych doktorantów oraz stypendium doktoranckiego, zainteresowania badawcze: Problematyka środków karnych majątkowych, Przepadek korzyści majątkowej w k.k. i k.k.s.

 


 

Dr Diana Dajnowicz-Piesiecka

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jej zainteresowania badawcze dotyczą prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt w Polsce i Europie. Uczestniczyła w kilku projektach naukowych. W latach 2015-2017 kierowała grantem dotyczącym prawnych i kryminologicznych aspektów porwań rodzicielskich (Preludium NCN). Jego pokłosiem była pierwsza w Polsce monografia naukowa poświęcona uprowadzeniom i zatrzymaniom małoletnich dokonywanym przez ich rodziców. Obecnie kieruje projektem dotyczącym prawnokarnej ochrony zwierząt rozpatrywanej na tle postępujących od pewnego czasu zmian w postrzeganiu i traktowaniu zwierząt przez polskie społeczeństwo (Nauka dla Społeczeństwa MEiN). Interesuje się także udziałem kobiet w nauce, a zwłaszcza społeczno-prawnymi aspektami sytuacji kobiet w polskim szkolnictwie wyższym i nauce oraz prawnymi aspektami macierzyństwa naukowczyń. Autorka dwóch monografii oraz ponad 40 artykułów i rozdziałów. Uczestniczyła w ponad 40 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, wygłaszając referaty na większości z nich. Laureatka stypendium naukowego Instytutu Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bernie w Szwajcarii, przyznawanego młodym naukowcom w celu odbycia stażu naukowego w Instytucie. Laureatka stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców (2021). Członkini Instytutu Studiów Kobiecych oraz funkcjonującego w jego ramach Ośrodka Badań Historii Kobiet. Należy do kolegium redakcyjnego Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych. Członkini Stowarzyszenia „Rzecznicy Nauki”, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. S. Batawii, Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W latach 2018-2023 członkini Rady Młodych Naukowców. Radna Narodowego Centrum Nauki powołana na kadencję 2022-2026.

 


 

Dr Paweł Daniluk

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych PAN, asesor sądowy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy–Żoliborza w Warszawie.

 


 

Dr hab. Mirosław Darecki

Z wykształcenia fizyk, zajmuje się zagadnieniami związanymi z dopływem i rozprzestrzeniam się energii słonecznej w morzu, w tym także jego teledetekcją. Obecnie jest profesorem w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, gdzie zajmuje stanowisko kierownika Zakładu Fizyki oraz Pracowni Teledetekcji Morza.

 


 

Dr hab. Dorota Dąbek

Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Autorkalicznych publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego, w tym zwłaszcza dotyczących źródeł prawa administracyjnego, aktów prawa miejscowego, samorządu terytorialnego i roli sędziów w procesie stanowienia prawa. Współautorka m.in. komentarzy do ustaw o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa oraz Komentarza do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 


 

Dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska

Doktor nauk prawnych (European University Institute we Florencji), adiunkt w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor zarządzający czasopisma „Yearbook of Polish European Studies”.

 


 

Dr Bartosz Degener

Doktor nauk prawnych, LL.M. (Vrije Universiteit Brussel), adwokat.

 


 

Dr Marek Derlatka

Adiunkt w Katedrze Administracji Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, adwokat, ORCiD: 0000-0002-8650-2970.


 

Dr hab. Joanna Długosz

Doktor habilitowana nauk prawnych LL.M., adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz w Katedrze Prawa Karnego, Międzynarodowego Prawa Karnego, Komparatystyki Prawnej i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą; kierownik polsko-niemieckich stacjonarnych studiów wspólnych na kierunku Prawo, realizowanych przez Wydział Prawa i Administracji UAM oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

 


 

Dagmara Dominik-Ogińska

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Specjalistycznych Studiów w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego na Uniwersytecie Paris IX Dauphine w Paryżu oraz Ecole Nationale des Impôts w Paryżu. Posiada doświadczenie w polskiej oraz francuskiej administracji podatkowej w zakresie podatku dochodowego, VAT, procedur kontrolnych i podatkowych. Autorka licznych publikacji w zakresie prawa podatkowego i prawa wspólnotowego.

 


 

Mikołaj Dowgielewicz

Sekretarz stanu, szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

 


 

Dr Marlena Drapalska-Grochowicz

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swojej pracy naukowej zajmuje się tematyką relacji międzyludzkich (bliskich, romantycznych) w prawie, a także emocjami w prawie. Interesuje się również związkami zachodzącymi między prawem a innymi naukami społecznymi (szczególnie zaś psychologią), interpretacją prawa, jak również bioetyką.

 


 

Mariusz Drozdowski

Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 


 

Dr Tomasz Dubowski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

 


 

Tomasz Dudek

Magister prawa i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stażysta w Departamencie Równości i Praw Obywatelskich Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Senior Project Officer w Europejskim Instytucie Prawa (European Law Institute) w Wiedniu.

 


 

Dr Maria Dunin-Wąsowicz

Doktor nauk prawnych, współpracownik Instytutu Studiów Międzynarodowych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 


 

Dariusz Dwojewski

Magister prawa; ukończył studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w tematyce prawa pracy i prawa oświatowego. Autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

 


 

Joanna K. Dziura

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego.

 

Dr Anna Dziury

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, magister ekonomii. Adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ekspert w Centrum Gospodarki Światowej UKSW. Autorka i współautorka kilku monografii oraz artykułów z obszaru nauk ekonomicznych oraz nauk o bezpieczeństwie.

 


 

Dr Filip Elżanowski

Doktor nauk prawnych, warszawski adwokat, od października 2008 r. adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, Pełnomocnik Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A ds. energetyki i stref ekonomicznych, sekretarz grupy roboczej do sp. prawa Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji przy Ministrze Gospodarki, specjalista w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji i postępowania administracyjnego, stały współpracownik Gazety Prawnej, Członek Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej, komentator wydarzeń gospodarczych, ekspert Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.

 


 

Dr Małgorzata Eysymontt

Adwokatka, ekspertka ds. przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji, założycielka i opiekunka Koła Naukowego Prawa Rodzinnego oraz Koła Naukowego Prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie SWPS.

 


 

Mateusz Fajkis

Adwokat, doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

 


 

Dr Marta Flis Świeczkowska

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Koordynatorka zespołu interdyscyplinarnego Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku, członkini kolegium redakcyjnego interdyscyplinarnego czasopisma "Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka". Uczestniczka licznych konferencji naukowych oraz autorka kilkudziesięciu prac naukowych. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie karnym, w tym w prawie karnym procesowym. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych są głównie zagadnienia dotyczące reprezentacji uczestników postępowania w procesie karnym, uczestnictwa małoletnich pokrzywdzonych w procedurach karnych, jak i wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom.

 


 

Przemysław Florjanowicz-Błachut

Asystent-specjalista ds. prawa europejskiego w Wydziale Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i członek stały Komisji Regulacyjnej ds. Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przy MSWiA. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Prawa Niemieckiego przy WPiA UW i Wydziale Nauk o Państwie i Prawie Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. Autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, europejskiego i wyznaniowego.

 


 

Robert Fluder

Doktorant w Katedrze Prawa Karnego Materialnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 


 

Dr Joanna Furmańczyk

Doktor nauk ekonomicznych ze specjalnością międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz filolog ze specjalnością etnolingwistyka. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Edukacji i Rozwoju Kadr UEP. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko rozumianego rozwoju człowieka w organizacji ze szczególnych uwzględnieniem aspektów kultury oraz płci. Autorka publikacji z zakresu uwarunkowań sukcesu kobiet, kultury organizacyjnej, komunikowania się oraz przywództwa międzykulturowego.

 


 

Paulina Gadzińska

Doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Materialnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 


 

Dr hab. prof. SGH Anastazja Gajda

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Europejskiego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 


 

Dr Małgorzata Gajda-Durlik

Adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego – Zakład Postępowania Administracyjnego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. W latach 2011 – 2016 Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji WSPiA, Dyrektor Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu Wydziału Prawa i Administracji WSPiA, radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego.

 


 

Julia Galbarska

Magister prawa, ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zaangażowana w działalność Koła Naukowego Prawa Procesowego Cywilnego UKSW oraz Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego UKSW. Autorka referatów naukowych z zakresu praw dziecka oraz postępowania cywilnego. Zawodowo zajmuje się prawem energetycznym oraz prawem budowalnym. ORCID: 0009-0009-8621-2971.

 


 

Prof. dr hab. Jan Galster

Profesor nauk prawnych. Kierownik Katedry Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół trzech tematów: unijne prawo instytucjonalne, zagadnienia ustrojowe Unii Europejskiej, stosunek prawa wewnętrznego do europejskiego. Stypendysta Fundacji Friedricha Eberta z Bonn i Volkswagena z Hanoweru. Prowadził wykłady na uniwersytetach w Moguncji i Oldenburgu. W dorobku ma kilka książek, m.in. : ”Pozycja Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich”, Warszawa -Poznań-Toruń 1987, „Zasada przychylności wobec prawa międzynarodowego Ustawy Zasadniczej RFN”, Toruń 1995, „Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego”, Toruń 1995 (współautor), „Równowaga instytucjonalna jako kategoria doktrynalna, orzecznicza i normatywna. Studium zasady Unii Europejskiej”, Toruń 2008, „Unia Europejska w dobie przemian ustrojowych”, Toruń 2013 (redaktor i współautor). Jest ponadto autorem kilkudziesięciu artykułów ,współautorem i redaktorem podręcznika: „Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony”, Toruń 2012 oraz „Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej”, Toruń 2006.

 


 

Dr Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka

Doktor nauk prawnych, adiunktka w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, radczyni prawna.

 


 

Mgr Patrycja Gąska

Doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ORCID: 0000-0002-2845-7964.

 


 

Dr Roman Gąszczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW), którego praca magisterska została wyróżniona w konkursie organizowanym przez Przegląd Prawa Handlowego. Na tej samej uczelni obronił rozprawę doktorską poświęconą problematyce świadczenia usług w ramach stosunków kontraktowych. Ukończył również Szkołę Prawa Amerykańskiego (Center for American Law Studies) prowadzoną przez WPiA UW we współpracy z the University of Florida Frederic G. Levin College of Law, Krajową Szkołę Administracji Publicznej (KSAP) oraz Zaoczne Studia Doktoranckie na WPiA UW. W ramach kształcenia w KSAP odbył staże zawodowe w Wydziale Prawa Cywilnego Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości i w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli. Jest autorem blisko sześćdziesięciu publikacji dotyczących prawa cywilnego, prawa ochrony konkurencji (problematyka pomocy publicznej), prawnych aspektów gospodarki odpadami komunalnymi (dot. finansowania inwestycji infrastrukturalnych) oraz komparatystyki prawniczej. Publikował m.in. w Prawie Pomocy Publicznej, Państwie i Prawie oraz w opracowaniach zbiorowych. Wraz z dr. Łukaszem Augustyniakiem oraz dr. Andrzejem Dąbrowskim (dyrektorem Szkoły Języków Obcych UW) wydał podręcznik do nauki prawniczego języka angielskiego. Prowadzi szkolenia (zarówno w języku polskim jak i angielskim) przede wszystkim z zakresu regulacji dotyczących finansowania projektów infrastrukturalnych. W tym obszarze współpracował m.in. z Deloitte Advisory sp. z o.o., ESI Funds Academy sp. z o.o., Hallmark Events, Lexxion GmbH, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego czy Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (w ramach Studium Dyplomatycznego). Od 2005 r. jest związany jako wykładowca ze specjalistyczną szkołą języka angielskiego dla prawników SAWICKI LLB. Poza tym wykłada przedmioty prawnicze na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania – uczelni działającej pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Ponadto, jako pracownik administracji publicznej zajmuje się obsługą prawną procesu wydatkowania środków europejskich.

 


 

Dr Ireneusz Gdak

(ur. 23.10.1986 roku w Nowym Mieście nad Pilicą) doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca akademicki. Członek Zrzeszenia Prawników Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Autor tekstów poświęconych kryminalistyce oraz postępowaniu karnemu. Ogólne obszary zainteresowań badawczych to prawo i postępowanie karne, prawo karne wykonawcze, a w nich w szczególności obszary korelacji postępowania karnego z innymi obszarami prawa, czy zagadnienia związane z analizą kryminalną.

 


 

Dr Piotr Gensikowski

sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

 


 

Dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN, ekspertka Rady Europy w projekcie Help28, współpracowniczka nowojorskiego Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy. ORCID: 0000-0002-0578-6669.

 


 

Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; doradca podatkowy; członek Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przy Ministrze Finansów; autorka ponad 250 publikacji z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego. ORCID: 0000-0002-2256-4558

 


 

Dr Sonia Głogowska

Doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2019 roku wykonuje zawód adwokata przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. ORCID: ORCID: 0000-0002-3850-3346

 


 

Dr Maja Głuchowska-Wójcicka

Adiunkt w Instytucie Prawa i Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania WSB w Gdańsku, członek: Zespołu Nauk Społecznych i Historii Polskich Badań Polarnych Komitetu Badań Polarnych PAN, Komisji Prawa Morskiego PAN oraz Komisji Nauk Kosmicznych PAN, absolwentka letniej szkoły Międzynarodowego Prawa Morza przy Międzynarodowym Trybunale Prawa Morza w Hamburgu. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie publicznym.

 


 

Dr Magdalena Gniadzik

Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 


 

Mgr Daniel Gotthardt

Doktorant w Instytucie Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, wykładowca Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, oddział w Zgorzelcu, emerytowany funkcjonariusz Policji.

 


 

Magdalena Góra

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2023).

 


 

Dr hab. Piotr Góralski

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ORCiD: 0000-0002-0340-8576.

 


 

Dr Maciej Górka

Doktor nauk prawnych, szef wydziału w Dyrekcji Generalnej Przedsiębiorstwa i Przemysł w Komisji Europejskiej. Wcześniej wieloletni pracownik Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie.

 


 

Dr Marcin Górski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Adwokat. Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendysta programu Sokrates w Katolickim Uniwersytecie Nijmegen w Holandii (2000-2001). Odbył staże w kancelariach Bird & Bird (Bruksela) i Ernst & Young (Warszawa). W 2002 r. pracował jako prawnik w kancelarii D. Janczak i Wspólnicy (Ernst&Young) w Warszawie. W l. 2002-2003 na zlecenie rządu RP weryfikował tłumaczenia aktów prawa wspólnotowego na język polski. W 2006 r. obronił, przygotowaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Anny Wyrozumskiej, rozprawę doktorską pt. "Instrumenty polityki handlowej Unii Europejskiej." Autor publikacji z zakresu prawa UE i Światowej Organizacji Handlu (WTO). Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz rządu Konfederacji Szwajcarskiej (studia we Fryburgu 2005-2006). Specjalizuje się w problematyce prawa Unii Europejskiej i międzynarodowego publicznego prawa gospodarczego, a ponadto prawa administracyjnego. Od 2006 r. partner w Tataj Górski Adwokaci sp.p.adwokatów i radców prawnych.

 


 

Agata Grochowska

Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2022 r. członkini Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Szkoły Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego WPiA UW. Stypendystka i słuchaczka kursów na niemieckich i hiszpańskich uczelniach (Deutscher Akademischer Austauschdienst - Hochschule Bremen, Universidad Pablo de Olavide w Sewilli, Universidad de Castilla-La Mancha). Agata Grochowska jest czynną uczestniczką konferencji naukowych i autorką artykułów - publikowała w czasopiśmie naukowym "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" oraz w Przeglądzie Prawniczym Uniwersytetu Warszawskiego. Jej praca magisterska pt. "Gospodarka współdzielenia i samozatrudnienie ekonomicznie zależne w prawie hiszpańskim i w prawie unijnym" otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Zawodowo zajmuje się przede wszystkim prawem pracy i prawem procesowym. Pracuje w warszawskim oddziale hiszpańskiej kancelarii prawnej.

 


 

Anna Grodzka

Fundacja Trans-Fuzja na rzecz osób transpłciowych, organizacja pożytku publicznego.

 


 

Ewa Gromnicka

Magister prawa, doktorantka w European University Institute we Florencji, asystent w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor zarządzający czasopisma „Yearbook of Polish European Studies”, główny specjalista w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Departamencie Prawa Unii Europejskiej.

 


 

Dr Krzysztof Jerzy Gruszczyński

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Zainteresowania: prawo konkurencji UE, prawa pacjentów, rozwiązywanie sporów gospodarczych..

 


 

Dr Łukasz Gruszczyński

Doktor nauk prawnych (European University Institute we Florencji); adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, redaktor prowadzący czasopisma „Polish Yearbook of International Law”.

 


 

Dr Dagmara Gruszecka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego Uniwersytetu Wrocławskiego, adwokat; realizatorka grantów badawczych Narodowego Centrum Nauki oraz stypendystka Fundacji Aleksandra von Humboldta na Georg-August-Universität w Getyndze; w pracy naukowej zajmuje się problematyką przypisania odpowiedzialności karnej, rozszerzania kryminalizacji i strukturami narażenia na niebezpieczeństwo dobra prawnego, jak również zagadnieniami modelu procesu karnego oraz dowodów i postępowania dowodowego w procesie karnym. Współautorka komentarzy do kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego.

 


 

Dr Agnieszka Grzelak

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspert do spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

 


 

Dr hab. prof. UW Robert Grzeszczak

Profesor w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.


 

Prof. zw. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku, ORCID: 0000-0003-1248-4113

 


Dr Maciej Hadel

doktor nauk społecznych w dyscyplinie prawo o specjalności prawo administracyjne (2019); praca doktorska została obroniona w Katedrze Prawa Administracyjnego WPiA UJ. W trakcie studiów członek Sekcji Prawa Cywilnego Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, kolejno pełnił funkcję Asystenta Koordynatorów ww. Sekcji (2015‒2019). Redaktor naczelny Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ (2016‒2017). Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego, prawa samorządu terytorialnego. Aplikant sędziowski w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

 


Dr hab. prof. UŁ Zbigniew Hajn

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; sędzia Sądu Najwyższego.

 


 

Filip Hałas

student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Uczestnik programów Erasmus+ University of Nicosia oraz Universidade Nova de Lisboa. Chętnie angażuje się w przedsięwzięcia naukowe, zwłaszcza z zakresu prawa unijnego oraz ochrony środowiska. Ponadto interesuje się ochroną danych osobowych, naukami o bezpieczeństwie, energetyką i nowymi technologiami.

 


 

Prof. dr hab. Bernd Hecker

Katedra Niemieckiego i Europejskiego Prawa Karnego, Postępowania Karnego, Środowiskowego oraz Gospodarczego Prawa Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Tybindze, Niemcy.

 


 

Peter Hengstenberg

Dyrektor Fundacji im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce.

 


 

Weronika Herbet

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; młodsza prawniczka w Kancelarii Prawnej BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer sp.k.

 


 

Dr Olga Hołub-Śniadach

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Uniwersytetu Gdańskiego.

 


 

Dr hab. Elżbieta Hryniewicz-Lach

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji, adwokat, ORCiD: 0000-0001-6098-7087.

 


 

Dr Roman Illinicz

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 


 

Maksymilian Jabłecki

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i w Maastricht University oraz student studiów magisterskich na kierunku Ekonomia w Szkole Głównej Handlowej. Absolwent studiów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalizacją Finanse Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej i The British Law Centre Diploma Course in English Law and Legal Skills. Stypendysta ALRK Fundacji im. Lesława A. Pagi. Prawnik w dziale prawa korporacyjnego kancelarii Allen & Overy.

 


 

Magdalena Jaczewska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego WPiA UW.

 


 

Anna Jadwiszczok

Doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prawnik, mediator. Współautorka zbiorowych publikacji naukowych, uczestniczka licznych konferencji naukowych; obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z zatrudnieniem oraz dyskryminacją.

 


 

Aleksandra Jakubczyk

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, uczestniczka konferencji naukowych z zakresu nauk społecznych. Obszar zainteresowań naukowych stanowią: patologie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem przemocy domowej, zachowania dewiacyjne. Zaangażowana w pomoc osobom potrzebującym.

 


 

Jowanka Jakubek-Lalik

Absolwentka prawa i politologii Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała także w Departament of Government na London School of Economics and Political Science oraz na Middlesex University w Londynie; pracuje w Zakładzie Nauki Administracji UW; ekspertka doradzająca administracji publicznej, wykładała na Radboud University w Nijmegen (Holandia) oraz na European Integration Studies w Agder University College w Kristiansand (Norwegia).

 


 

Katarzyna Janaczek

Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wieloletni pracownik samorządowy na kierowniczych stanowiskach urzędniczych. Obecnie kierownik działu personalnego w dużej firmie produkcyjnej. Autorka licznych publikacji naukowych poświęconych zagadnieniom z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zatrudnienia w samorządzie terytorialnym. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy oraz działalność doradczą.

 


 

Dr Barbara Janusz-Pawletta

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Obrony Narodowej, asystent w Biurze Trybunału Konstytucyjnego.

 


 

Agnieszka Jańczuk

LLM w zakresie prawa i polityki konkurencji (Norwich Law School, University of East Anglia), doktorantka na Wydziale Prawa w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, członek kolegium redakcyjnego „Columbia Journal of European Law”.

 


 

Dr hab. Stefan Akira Jarecki

Profesor uczelni na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie (działającej pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk). Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (KSAP). Koordynator obszaru kształcenia prawo i administracja w KSAP. Uczestnik Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Członek Rady Naukowej Fundacji ProKolej oraz rady nadzorczej Fundacji Alexisa de Tocqueville. Ekspert w zakresie regulacji transportu i pomocy publicznej

 


 

Dr Jacek Jaśkiewicz

Doktor nauk prawnych, kierownik Pracowni Badań nad Polityką Prawa i Polityką Rozwoju na AJP w Gorzowie Wielkopolskim, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 


 

Dr Sylwia Jaśkiewicz-Kamińska

Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, członek Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Gdańsku, autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego oraz prawa sektorów infrastrukturalnych.

 


 

Dr Anna Jaworska-Wieloch

Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, asesor sądowy, ORCiD: 0000-0002-1209-4433.

 


 

Paulina Jezierska

Doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 


 

Maria Jędrzejczak

Doktorantka w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Redaktor dwóch czasopism prawniczych. Autorka i współautorka artykułów oraz monografii z zakresu prawa administracyjnego. Redaktor naukowy monografii "Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym" oraz współautorka podręcznika do konwersatoriów z legislacji administracyjnej. Prelegentka na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych oraz ich organizatorka. Aktywna działaczka ruchu naukowego i samorządowego.

 


 

Dr Tomasz Jędrzejewski

Pracownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji i Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; doradca prawny Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac i licznych ekspertyz z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, a w szczególności dotyczących administracyjnego postępowania egzekucyjnego, samorządu gospodarczego i szkolnictwa wyższego.

 


 

Dr hab. prof. INP PAN, UKSW Alina Jurcewicz

Profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; kierownik Zakładu Polskiego i Europejskiego Prawa Rolnego INP PAN; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Prawa Rolnego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

 


 

Dr Agata Jurkowska-Gomułka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz naukowy Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 


 

Dr Paulina Justyńska

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na konstytucyjnych aspektach procesu integracji europejskiej, w tym specyfice Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej/ponadnarodowej oraz jej porządku prawnego, zasadach ustrojowych i systemowych prawa Unii Europejskiej, zwłaszcza zasadzie pierwszeństwa i skutku bezpośredniego,działalności Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz krajowych sądów konstytucyjnych państw członkowskich, a także na ochronie praw człowieka w Unii i na procesie jej akcesji do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Autorka publikacji z powyższego zakresu i licznych wystąpień na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

 


 

Prof. zw. dr hab. Janusz Justyński

Emerytowany profesor zwyczajny na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalista z zakresu historii doktryn polityczno-prawnych, filozofii prawa, konstytucjonalizmu amerykańskiego oraz prawa europejskiego. Autor licznych publikacji, w tym zwłaszcza Listów politycznych Cycerona, Warszawa 1970; Myśli społeczno-politycznej renesansu indyjskiego, PWN, Warszawa – Poznań – Toruń 1985; Historii doktryn politycznych czasów nowożytnych, Toruń 1979, Kilku wydaniach Historii doktryn polityczno-prawnych, jak również kilku wydaniach Instytucji i porządku prawnego Unii Europejskiej na tle tekstów prawnych oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jak również ponad stu trzydziestu artykułów, w tym wielu ogłoszonych drukiem w czasopismach zagranicznych.

 


 

Dr Anna Kalisz

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Wyższej Szkole „Humanitas” w Sosnowcu, współpracuje z Wydziałami Prawa Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Śląskiego.

 


 

Dr hab. prof. UWr Tomasz Kalisz

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego.Kierownik Katedry Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Centrum Technologii Wirtualnej Rzeczywistości.

 


 

Dr Marcin Kałduński

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor prac z zakresu prawa międzynarodowego poświęconych m.in. delimitacji obszarów morskich, immunitetu państwa, klauzuli największego uprzywilejowania i sprawiedliwości w prawie antydumpingowym WTO. Swoje badania prowadził w Cambridge, Hadze, Londynie i Genewie.

 


 

Dr hab. prof. UJ Marcin Kamiński

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; autor publikacji z zakresu nauki prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego, w tym monografii "Nieważność decyzji administracyjnej. Studium teoretyczne", "Prawo administracyjne intertemporalne", Mechanizm i granice weryfikacji sądowoadministracyjnej normy prawa administracyjnego i ich konkretyzacja".

 


 

Dr hab. Tomasz Kamiński

Doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowca akademicki, zatrudniony w Instytucie Prawa Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej. Specjalista z zakresu prawa traktatów, prawa morza, prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz prawa organizacji międzynarodowych. Autor i redaktor naukowy monografii. Autor podręczników oraz licznych artykułów naukowych.

 


 

Anna Kańciak

Absolwentka prawa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pracownik administracji publicznej, doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką ochrony cyberprzestrzeni w świetle prawa UE oraz zagadnieniami z zakresu unijnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

 


 

Dr Magdalena Kasprzak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, wykładowca. Od 2003 r. autorka licznych publikacji w wiodących wydawnictwach prawniczych. Konsultant merytoryczny, wykładowca szkoleń prawniczych, współpracownik kancelarii prawnych. Począwszy od 2014 r. wykładowca akademicki. Od 2018 r. adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Działa również społecznie w sektorze organizacji pozarządowych.

 


 

Michał Kaszubski

Magister prawa, asystent w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Łódzkim, radca prawny, adwokat.

 


 

Dr Cezary Kąkol

Adiunkt na Uniwersytecie Zielonogórskim, prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze, ORCiD: 0000-0001-6303-2542.

 


 

Prof. zw. dr hab. Dariusz Ryszard Kijowski

Profesor zwyczajny na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek Rady Legislacyjnej w latach 1994-1997 oraz od 2010 r. do chwili obecnej, członek Trybunału Stanu w latach 2005-2015, praktyk administracji (jako członek i prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku od 1990 r. do chwili obecnej). Uczestnik i kierownik zespołu ekspertów powołanego przez RPO do opracowania trzeciego projektu ustawy - Przepisy ogólne prawa administracyjnego, uczestnik i kierujący zespołami do przygotowania projektu ustawy o sko (działającego przy Pełnomocniku Rządu ds. samorządu terytorialnego w latach 1991-1994), do przygotowania projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (działającego przy Biurze Reformy Administracji Publicznej w KPRM w roku 1998) i do przygotowania projektów ustaw o dwuinstancyjnym sądownictwie administracyjnym (działającym przy Instytucie Spraw Publicznych w latach 1999-2000). Autor kilku monografii i ponad 100 publikacji naukowych z zakresu nauki prawa i postępowania administracyjnego.

 


 

Dr Agnieszka Kilińska-Pękacz

Doktor nauk prawnych, UKW.

 


 

Dr Marta Kisielowska

Adwokat, asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa europejskiego.

 


 

Dr hab. prof. UWr Lidia Klat-Wertelecka

Profesor w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Uniwersytecie Wrocławskim; autorka ponad 100 publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz egzekucji administracyjnej.

 


 

Dr Przemysław Kledzik

Adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

 


 

Tomasz Klemt

Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie – właściciel kancelarii prawnej. Wykładowca w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących europejskiego prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń oraz compliance. Stypendysta i laureat programów krajowych i zagranicznych, m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji im. Konrada Adenauera, Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn; ORCID: 0000-0003-1059-4722.

 


 

Dr Agnieszka Kłos

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Unii Europejskiej im. Jean Monnet w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w Warszawie. Wiceprzewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) należącego do międzynarodowej sieci ECSA – European Community Studies Association oraz członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Specjalizuje się w obszarze polityki rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, budżetu Unii Europejskiej oraz finansów publicznych.

 


 

Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak

Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autor prawie 300 publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym takich prac, jak Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2004, Odwołania w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011 i Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014. Autor wielu projektów, ekspertyz i opinii prawnych przygotowanych dla potrzeb tworzenia i stosowania prawa.

 


 

Dr Agnieszka Knade-Plaskacz

Sędzia, doktor nauk prawnych, autorka publikacji poświęconych prawu Unii Europejskiej; ORCID: 0000-0002-4005-8616.

 


 

Dr Tomasz Knepka

Doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwent studiów podyplomowych z zakresu Prawa Podatkowego Unii Europejskiej organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji UMK. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań naukowych z obszaru prawa rynku finansowego (w tym rozdziałów w książkach, artykułów, glos i sprawozdań). Jego naukowe zainteresowania badawcze koncentrują się na prawie rynku finansowego, prawie podatkowym, prawie Unii Europejskiej oraz sieci bezpieczeństwa finansowego.

 


 

Dr Paweł Kobes

Adiunkt w Zakładzie Prawa i Polityki Penitencjarnej, prawnik w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ORCiD: 0000-0002-2129-5181.

 


 

Dr Jarosław Kocot

Doktor nauk prawnych, adwokat.

 


 

Dr Rajnhardt Kokot

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, monografii i współautor Komentarza do kodeksu karnego. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki prawnokarnej ochrony życia i zdrowia, ustawowego i sądowego wymiaru kary oraz środków probacyjnych.

 


 

Dr Beata Kolarz

Adiunkt w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Członek Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Gdańsku. Członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Oceny Osiągania Efektów Kształcenia na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Prawo (WSAiB w Gdyni). Uczestniczka wielu konferencji naukowych międzynarodowych i krajowych, w tym organizowanych przez Komisję Nauk Kosmicznych przy Oddziale PAN w Gdańsku.

 


 

Ireneusz Kolowca

magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2002), magister międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, absolwent Polsko-Francuskiego Programu Studiów Europejskich SGH-Sciences Po (2003).

 


 

Prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek

Kierownik Katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ORCiD: 0000-0003-3859-8821.

 


 

Dr hab. Jerzy Konieczny

dr hab. nauk prawnych, absolwent studiów chemicznych i prawniczych, były minister spraw wewnętrznych oraz szef Urzędu Ochrony Państwa. Pracownik badawczo-dydaktyczny związany m.in. z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Krakowską Akademią im. A.F. Modrzewskiego oraz Uniwersytetem Opolskim. Wieloletni biegły sądowy z zakresu badań poligraficznych. Autor kilkuset publikacji z zakresu kryminalistyki i nauk pokrewnych. [ORCID: 0000-0001-6634-4760]

 


 

Magdalena Konopacka

LL.M (Master of Advanced Studies in European and Comparative Law, Uniwersytet w Gandawie), adiunkt na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, absolwentka szkoły prawa angielskiego i europejskiego (Dyplom Cambridge), francuskiego (Tuluza), amerykańskiego (Chicago-Kent College of Law), Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego Prywatnego oraz Akademii Prawa Europejskiego we Florencji. Stypendystka rządów flamandzkiego, holenderskiego i norweskiego oraz European University Institute i Centrum Europejskiego Natolin. Pracowała w praktyce jako PR i prawnik, a także ekspert ds. funduszy unijnych w województwie pomorskim oraz ekspert Komisji Europejskiej ds. Badań i Innowacji. W ramach kariery akademickiej prowadziła szkolenia dla praktyków oraz wykładała na Uniwersytecie Gdańskim, a także w City University London, Salzburg University i University of Saragossa. Aktualnie visiting researcher w Katedrze Prawa Prywatnego Uniwersytetu w Oslo w ramach Grupy Roboczej projektu „Judges under Stress” (JuS) oraz członkini-założycielka Komisji Nauk Kosmicznych PAN. Specjalizuje się w prawie UE, porównawczym prawie zobowiązań, konstytucyjnym dialogu sądowym, ADR, ekonomicznej analizie prawa oraz gender economics, preferując badania interdyscyplinarne.

 


 

Prof. dr hab. Józef Koredczuk

Kierownik Zakładu Powszechnej Historii Państwa i Prawa oraz pracownik Instytutu Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Katedra Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Historyk ustroju państwa i prawa, nauki prawa oraz specjalista w zakresie prawa wyznaniowego, ORCiD: 0000-0002-3471-586X.

 


 

Dr hab. prof. UWr Dagmara Kornobis-Romanowska

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Katedry Studiów i Badań Europejskich Jeana Monneta oraz dyrektor Centrum Doskonałości Jeana Monneta przy Uniwersytecie Wrocławskim.

 


 

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW i psychologii na Wydziale Psychologii w ramach MISH UW. Studiowała również w ramach rocznego stypendium na Uniwersytecie Wiedeńskim. Autorka i współautorka wielu tekstów naukowych i publicystycznych, w tym kilkunastu książek. Prezes Fundacji Grupa Proelio, autorka wielu kampanii społecznych o tematyce rodzinnej.

 


 

Mgr Aleksandra Koska-Legieć

Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Autorka publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa transportu morskiego. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem morskim i międzynarodowym transportem morskim skroplonego gazu ziemnego.

 


 

Dr Miłosz Kościelniak-Marszał

doktor nauk prawnych, adwokat, pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Opolskiego, członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej, rzecznik dyscyplinarny UO, sędzia Głównego Sądu Łowieckiego, ekspert Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, przewodniczący Rady Fundacji w Instytucie Analiz Środowiskowych, publicysta. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół procedury karnej i związanych z nią gwarancji procesowych oraz szeroko rozumianego prawa łowieckiego i dziedzin pokrewnych. Posiadany przez niego dorobek obejmuje kilkanaście monografii oraz ponad 200 artykułów. [ORCID: 0000-0002-7261-3389]

 


 

Dr Olga Kotowska-Wójcik

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Zakładzie Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych w Katedrze Socjologii Ogólnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, także magister z zakresu zastosowań matematyki. Zainteresowania koncentruje wokół socjologii rodziny, zagadnienia work-life balance analizowanego z perspektywy komplementarności płci, oraz problematyki społecznej odpowiedzialności. Równolegle aktywnie działa w obszarze obecności kobiet w świecie nauki, angażując się w projekty promujące tę ideę.

 


 

Zuzanna Kotuła

Doktorantka w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.


 

Dr Barbara Kowalczyk

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Porównawczej Administracji Publicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka publikacji z zakresu porównawczego i europejskiego prawa administracyjnego, specjalizuje się w prawie azylowym.

 


Dr Eryk Patryk Kowalczyk

Doktor nauk teologicznych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), absolwent Wydziału Teologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, porucznik Wojska Polskiego. Obszar zainteresowań naukowych stanowią: teologia duchowości i filozofia społeczna.

 


Dr Samanta Kowalska

Doktor nauk prawnych, adiunkt badawczy Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Badania naukowe: prawo międzynarodowe, prawna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, nauki o bezpieczeństwie.

 


 

Prof. zw. dr hab. Stanisław Koziej

Profesor zw. doktor habilitowany, generał brygady w stanie spoczynku. Analityk wojskowy i wykładowca bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego. Były wiceminister obrony narodowej. W latach 90. organizator i koordynator narodowego strategicznego planowania obronnego. Autor ponad 700 publikacji z dziedziny bezpieczeństwa, obronności i sztuki wojennej.

 


 

Dr hab. Beata Kozłowska-Chyła

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autorka publikacji z zakresu prawa handlowego, radca prawny, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

 


 

Dr Małgorzata Kożuch

Doktor nauk prawnych, starszy wykładowca w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat, członek Naczelnej Rady Adwokackiej.

 


 

Andrzej Kraczkowski

Członek Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor Komentarza do Kodeksu Postępowania Administracyjnego pod redakcją prof. dra hab. R. Hausera i prof. dra hab. M. Wierzbowskiego. Współredaktor polskiego wydania ReNEUAL Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej. Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

 


 

Dr Atina Krajewska

Doktor nauk prawnych, wykładowca prawa na Uniwersytecie w Exeter (Wielka Brytania), stypendystka m.in. British Academy, DAAD, Max Planck Institute, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 


 

Dr Michał Krajewski

Doktor nauk prawnych, adiunkt (assistant professor) na Uniwersytecie w Maastricht.

 


 

Dr hab. prof. ALK Jerzy Kranz

Doktor nauk prawnych, profesor nadzwyczajny, Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej Akademii Leona Koźmińskiego. Były podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz były ambasador RP w Niemczech.

 


 

Mgr Paulina Krawczyk

Magister bezpieczeństwa wewnętrznego, absolwentka Akademii Sztuki Wojennej, doktorantka na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie (Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Katedra Bezpieczeństwa Powszechnego). Pracownik Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa ASzWoj gdzie sprawuje nadzór nad prowadzeniem badań w Laboratorium Bezpieczeństwa Informacji.

 


 

Aleksandra Kreczmańska

Dyrektorka ds. Wiedzy i Programów w ICAN Institute, prezeska Fundacji „Przystań dla serca”.

 


 

Dr Marcin Kryński

Doktor nauk prawnych, wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, sekretarz czasopisma naukowego Civitas et lex, uczestnik wielu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. Obszar zainteresowań naukowych stanowią: prawo karne, kryminologia, problematyka postępowania ze skazanymi uzależnionymi od alkoholu w izolacji penitencjarnej oraz wykorzystanie nowoczesnej technologii w zwalczaniu przestępczości.

 


 

Gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński

Profesor na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

 


 

Dr Izabela Kryśpiak

Doktor nauk prawnych, praktyk specjalizujący się w prawie Unii Europejskiej i w umowach międzynarodowych Polski w zakresie koordynacji emerytur i rent, autor licznych publikacji w tej dziedzinie, absolwent Podyplomowych Studiów „Integracja Europejska” w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Prawa Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 


 

Bartłomiej Krzan

Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego; wykładowca Niemiecko-Polskiej Szkoły Prawa (Humboldt Universität zu Berlin).

 


 

Marcin Krzemień

Doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji UW.

 


 

Prof. dr hab. Michael Kubiciel

kierownik Katedry Niemieckiego, Europejskiego oraz Międzynarodowego Prawa Karnego i Prawa Karnego Procesowego, Prawa Karnego Medycznego oraz Gospodarczego na Wydziale Prawa, Uniwersytet w Augsburgu, Niemcy.

 


 

Dr Maciej Kułak

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji UW. ORCID: 0000-0002-8240-7271

 


 

Dominika Kuna

Prawniczka, filozofka, uczestniczka Programu Seminariów Doktorskich w Instytucie Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, podczas których bada podmiotowość dziecka w procedurze cywilnej i instytucję pełnomocnika dziecka; starszy specjalista w Zespole ds. Przestępczości wobec Dzieci w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, członkini zarządu Sekcji Dzieci i Dzieciństwa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, członkini International Society of Family Law, autorka publikacji poświęconych prawom dzieci oraz zagadnieniom związanym z ochroną życia rodzinnego, działaczka na rzecz praw najmłodszych.

 


 

Prof. dr hab. Jarosław Kundera

Professor of the University of Wroclaw, Jean Monnet Chair, member of workinggroup on the Agenda 2000, expert of Directorate General for Economicand Financial Affairs (DG ECFIN) European Commission, coordinator of Tempus program on European Studies. Curriculum Development, coordinator of post-diploma French study – Public policy in Europe (DESS), member of Committee of National Research (KBN) in Warsaw, coordinator of Tempus program Euro-Regio-Center, Director of theInstitute of Economics of the University of Wroclaw, adviser for Structural Funds in two operational programs: Trans frontier cooperation between Poland and the Czech Republic and Regional Operational program for Lower Silesian Voievodship (education infrastructure), chief of group of researchers under the J. Monnetprogram: The Political Economy of the EMU, and the program: Initiative and Constrain in the Mapping of Evolving European Borders. Researchs pecialization: Internationalrelations and European integration. European single market,Structural Funds of the EU, monetary integration. Author of 11 booksand 90 reports and articles on the problems of internationaleconomics. Didacticactivities: Lectureson economics of the European integration for foreign students in theMaster program: Managerial Economics, lectures on the elements ofmacro and micro economics for the students of Faculty of Law,Administration and Economics, lectures on the Structural Funds andfinancing methods of European projects for the students ofAdministration at the Faculty of Law, Administration and Economics.Seminars for the students of the University of Wroclaw onInternational Economics.

 


 

Dr hab. Robert Kupiecki

Dr habilitowany, historyk, zawodowy dyplomata, między innymi były zastępca ambasadora RP przy NATO i dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa MSZ.

 


 

Dr Małgorzata Kurzynoga

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego.

 


 

Dr hab. prof. UMCS Roman Kwiecień

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 


 

Dr Adam Kwieciński

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 


 

Dr hab. prof. UWr. Jerzy Lachowski

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; czynny adwokat; autor oraz współautor 50 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego oraz wykonawczego.

 


 

Prof. dr hab. Katarzyna Laskowska

Pracownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Kierownik Zakładum Kryminologii. Autorka ponad 200 publikacji naukowych, ORCID: 0000-0001-6767-3929.

 


 

Prof. zw. dr hab. Ewa Latoszek

Profesor zwyczajna SGH, kierownik Katedry Unii Europejskiej im. Jean Monnet w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Od 2016 r. Wiceprzewodnicząca Advisory Group w ramach obszaru SC-6 w programie Horyzont 2020. Autorka i współautorka ponad 200 publikacji w języku polskim i angielskim. Główny obszar zainteresowań i prac badawczych: ekonomia międzynarodowa; organizacje międzynarodowe i ich miejsce w świecie; integracja europejska, wspólne polityki UE, Polska w Unii Europejskiej.

 


 

Maria Lewandowska

Prawnik, specjalizacja: prawo Unii Europejskiej, prawo konstytucyjne, prawa człowieka, umowy w sprawach gospodarczych. Doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego oraz Prawa Europejskiego, Diploma in English and European Union Law BLC Cambridge University - Uniwersytet Warszawski, studia podyplomowe - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, Transport i Spedycja, Studia podyplomowe - tłumaczenia przysięgłe język angielski. Obecnie zatrudniona w Ministerstwie Infrastruktury, Departament Prawny, Wydział Prawa Europejskiego Zainteresowania badawcze: Legislacja, orzecznictwo TSUE, praworządność, prawa człowieka, transport lotniczy, polityka porównawcza.

 


 

Dr Piotr Lewandowski

Partner w Kancelarii Prawniczej Drożdżał Lewandowski, adiunkt w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, wcześniej długoletni pracownik naukowy i dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, stypendysta St. Hughes College Oxford University i Uniwersytetu w Hamburgu, wieloletni doradca prawny firm polskiego sektora naftowego, autor publikacji z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązaniowego i prawa morskiego.

 


 

SSR Kazimierz J. Leżak

Asystent w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami kary łącznej i wyroku łącznego, a nadto problematyką zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw, czynu ciągłego i kary łącznej i wyroku łącznego, a nadto problematyką zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw, czynu ciągłego i res iudicata. Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz współredaktorem „Orzecznictwa Apelacji Wrocławskiej – Biuletynu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu”. Pracę naukową łączy z praktyką zawodową orzekając jako sędzia w Sądzie Rejonowym w Złotoryi.

 


 

Konrad Lipiński

Aplikant adwokacki izby wrocławskiej, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; współpracownik organizacji pozarządowych, w tym Inicjatywy na rzecz Międzynarodowego Prawa Karnego i Praw Człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej (ICLHR). Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia nauki o przestępstwie, w szczególności dogmatycznej struktury przestępstwa oraz form popełnienia czynu zabronionego.

 


 

Dr Elżbieta Lis

Doradca podatkowy, doktor nauk prawnych. Specjalista w zakresie podatków pośrednich, autorka licznych publikacji z zakresu podatku VAT i akcyzy. Posiada ponad 7 letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, m.in. dla branży paliwowej, chemicznej i samochodowej.

 


 

Dr Piotr Lisowski

Doktor nauk prawnych, profesor nadzwyczajny, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym wielu uczelni polskich i zagranicznych. Odbył staż na Uniwersytecie Aldo Moro w Bari oraz wykładał na uniwersytetach w Maroku, Włoszech, Hiszpanii i Kamerunie. Specjalizuje się w prawie karnym, postępowaniu administracyjnym i farmaceutycznym. Jest właścicielem firmy prawniczej, badającej nadużycia i patologie w postępowaniach podatkowych, administracyjnych i karnych.

 


 

Dr Katarzyna Liżyńska

Adiunkt w Zakładzie Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ORCID: 0000-0002-9666-1019.

 


 

Dr Anna Łabędzka

Doktor nauk prawnych, wykładowczyni w Katedrze Prawa Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kingston (Londyn).

 


 

Dr Olga Łachacz

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów doktoranckich na Universitá degli Studi di Bari we Włoszech. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień dotyczących ludności w prawie międzynarodowym publicznym, prawa do wolności i bezpieczeństwa w ramach praw człowieka oraz instytucji Unii Europejskiej; ORCID: 0000-0003-3439-1874.

 


 

Dr hab. Katarzyna Łasak

Doktor habilitowany nauk prawnych – Uniwersytet Gdański. Pracowała w rządowych i pozarządowych instytucjach zajmujących się ochroną praw człowieka. Od 2002 r. jest pracownikiem Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka publikuje na różne tematy związane z ochroną praw człowieka, głównie dotyczące praw społecznych.

 


 

Prof Adam Łazowski

Profesor prawa Unii Europejskiej, wykładowca w School of Law, University of Westminster, gościnnie wykłada m.in w College of Europe w Natolinie i na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki.

 


 

Dr Katarzyna Łucarz

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 


 

Konrad Łuczak

Asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor artykułów i glos z zakresu administracyjnego prawa procesowego, wykładni prawa administracyjnego oraz wpływu prawa Unii Europejskiej na polskie prawo administracyjne procesowe.

 


 

Michał Macidłowski

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie nauki prawne. Student pierwszego roku, studiów drugiego stopnia, kierunku filozofia na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

 


 

Rafał Majewski

Doktorant w Katedrze Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Obszar zainteresowań naukowo-badawczych: prawonokarna ochrona obrotu gospodarnego, charakterystyka przestępstw przeciwko mieniu, zasady wyłączania odpowiedzialności w prawie karnym.

 


 

Dr hab. Prof. UG Sylwia Majkowska-Szulc

Doktor habilitowana nauk prawnych, profesorka Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji UG. ORCID: 0000-0002-4257-7030.

 


 

Mirosława Malczewska

Radca ministra w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, specjalista w zakresie zdrowia publicznego i swobodnego przepływu towarów.

 


 

Dr Agnieszka Malicka

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Pracowni Nauczania Prawa w Językach Obcych i dyrektor Szkoły Prawa Niemieckiego. Autorka i współautorka artykułów naukowych z zakresu prawa publicznego, w szczególności prawa konstytucyjnego i ochrony praw człowieka oraz tłumaczeń tekstów prawnych i prawniczych.

 


 

Dr hab. Katarzyna Malinowska

Profesor ALK, radca prawny. Dyrektor Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 


 

Bartosz Malinowski

Radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach prawnych dotyczących funkcjonowania jednostek naukowych. Ma doświadczenie w obsłudze prawnej projektów naukowych i badawczo-rozwojowych, w tym z zakresu badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej oraz budowy dużych systemów informatycznych. Pracuje w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN). Jego zainteresowania naukowe obejmują w szczególności zagadnienia wykorzystania surowców kosmicznych.

 


 

Prof. dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz

Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Studiów Europejskich na Wydziale Nauk o Polityce Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Kolegium Redakcyjnego Europejskiego Przeglądu Sądowego. ORCID: 0000-0001-8266-3104

 


 

Iga Małobęcka-Szwast

Doktor nauk prawnych, adiunktka w Katedrze Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji UW. Radczyni prawna, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

 


 

Mgr Izabela Marcinkowska

Doktorantka i absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka opracowań i artykułów na temat prawa UE. Członek Komisji Nauk Kosmicznych przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Uczestniczka szeregu konferencji organizowanych przez Komisję Nauk Kosmicznych.

 


 

Dr Paweł Marcisz

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji UW, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

 


 

Dr Hanna Marczewska

Doktor nauk prawnych, LL.M. (Vrije Universiteit Brussel), adwokatka, członkini Izby Adwokackiej w Warszawie.

 


 

Maciej Markowski

Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 


 

Prof. dr hab. Czesław Martysz

Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego ogólnego i egzekucyjnego, prawa samorządu terytorialnego oraz prawa ochrony środowiska.

 


 

Dr Radosław Maruszkin

Adwokat i doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski). Prowadzi ekspercką kancelarię w obszarze m.in. prawa ochrony środowiska, prawa klimatycznego i prawa Unii Europejskiej. Przewodniczący Sekcji Prawa Ochrony Środowiska i Klimatu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Centre for the Study of English and European Law i Utrecht University w Holandii, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii pt. „Zastosowanie dyrektywy w relacji horyzontalnej".

 


 

Dr Jędrzej Maśnicki

Doktor nauk prawnych, autor publikacji z zakresu prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej.

 


 

Joanna Mazur

Absolwentka prawa oraz Kolegium Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Pracuje w DELab UW, gdzie zajmuje się analizą prawniczych aspektów budowania jednolitego rynku cyfrowego.

 


 

Dr hab. Christoph-Eric Mecke

Profesor uczelniany w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierownik Polsko-Niemieckiego Centrum Komparatystycznych Badań nad Prawem. Ukończył studia prawnicze na uniwersytetach w Pasawie, Tours (Francja) i Getyndze; doktorat na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Georga Augusta w Getyndze (2007); był asystentem naukowym i docentem na Wydziałach Prawa uniwersytetów w Getyndze, Hildesheimie, Brunszwigu i Hanowerze (2008-2018); sprawował funkcję koordynatora naukowego projektu grantowego pt. „Family Law in Early Women’s Rights Debates. Western Europe and the United States in the 19th and early 20th centuries” na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Leibniza w Hanowerze (2010-2012). Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2019). W latach 2020/22 był pracownikiem naukowym na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Leibniza w Hanowerze w ramach interdyscyplinarnego projektu grantowego pt. „PAESE – Provenance Research in Non-European Collection and Ethnography in Lower Saxony” na temat postkolonializmu (2020-2022), zaś w latach 2020/21 był profesorem zastępującym na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Humboldta w Berlinie.

 


 

Dr Arwid Mednis

doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawno Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wspólnik w kancelarii Kobylańska Lewoszewski Mednis w Warszawie.

 


 

Prof. dr hab. Mirosława Melezini

Kierownik Zakładu Prawa na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, ORCiD: 0000-0001-6168-5590.

 


 

Dr Karolina Mendecka

Radczyni prawna, adiunktka w Zakładzie Metodologii Prawo-znawstwa i Badań Interdyscyplinarnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 


 

Dr hab. Małgorzata Mędrala

Doktor habilitowany nauk prawnych ze specjalnością prawo pracy, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; radca prawny z wieloletnim doświadczeniem; autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz prawa urzędniczego; uczestniczka i prelegentka na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych; wykonawca grantów międzynarodowych obejmujących tematykę prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 


 

Dr Dawid Miąsik

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Konkurencji Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, asystent specjalista do spraw orzecznictwa, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

 


 

Dr hab. Aneta Michalska-Warias

Profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pracownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, ORCID: 0000-0002-5121-2877.

 


 

Dr Marta Michałek-Gervais

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet we Fryburgu), prawniczka w międzynarodowej kancelarii prawnej.

 


 

Anna Michniewicz

Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (specjalność prawo lotnicze i kosmiczne), członek zwyczajny Koła Naukowego Młodych Adeptów Prawa ASzWoj. W 2022 r. rozpoczęła praktykę zawodową w Sekcji Obsługi Prawnej Mazowsze w Centralnym Wojskowym Centrum. Interesuje się prawem medycznym oraz lotniczym.

 


 

Arkadiusz Michoński

I radca w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli, wicedyrektor Departamentu Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, doświadczony dyplomata.

 


 

Dr hab. prof. UWr Barbara Mielnik

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego.

 


 

Marek Mierzwa

Magister prawa, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Swoje zainteresowania badawcze skupia wokół problematyki ochrony prawnej zabytków oraz prawa medycznego. Dwukrotny laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendium Fundacji Lotto w ramach Programu „100 na 100”, wielokrotnie wyróżniony stypendium Rektora UMCS oraz nagrodą Rektora UMCS dla najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UMCS w roku akademickim 2019/2020. Finalista ogólnopolskiego konkursu Studencki Nobel 2019 w kategorii nauki społeczno-ekonomiczne oraz laureat ogólnopolskiego Konkursu na najlepszy artykuł naukowy do Przeglądu Prawniczego ELSA Poland w 2018 r. Autor kilkunastu publikacji naukowych oraz prelegent na kilkudziesięciu konferencjach naukowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. ORCID: 0000-0002-0622-0245.

 


 

Dr Joanna Mierzwińska-Lorencka

Doktor nauk prawnych; od 2011 r. adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych PAN, od 2009 r. asystent sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego; w latach 2010–2014 wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa;prowadziła zajęcia z prawa karnego dla aplikantów aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; autorka monografii, komentarzy do kodeksu karnego oraz artykułów z dziedziny prawa karnego.

 


 

Dr Iwona Mika

Doktor nauk prawnych, absolwentka WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz l’École de Droit Français (l’Université d’Orléans). Wykładowca prawa własności intelektualnej, prawa spółek (m.in. na Zachodnioukraińskim Uniwersytecie Narodowym w Tarnopolu) i prawa cywilnego oraz autorka publikacji z tego obszaru. Laureatka I nagrody w konkursie translatorskim (język hiszpański) organizowanym przez katedrę UNESCO do badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Wydziału Filologicznego UJ oraz Instytutu Cervantesa w Krakowie (Międzynarodowy Dzień Tłumacza 2012).

 


 

Dr Kamila Milecka

Doktor nauk prawnych, w 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu obroniła rozprawę doktorską dotyczącą prawa do dobrej administracji w porządku prawnym UE. Jej naukowe zainteresowania koncentrują się wokół rynku wewnętrznego UE i praw podstawowych.

 


 

Dr Leonard Milewski

Dziekan Wydziału Inżynieryjnego Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

 


 

Małgorzata Militz

Doradca podatkowy.

 


 

Dr hab. Leszek Mitrus

Doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 


 

Piotr Modliński

Magister psychologii społecznej, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Praktyk i teoretyk biznesu. Specjalista rynku pracy oraz outsourcingu procesowego.

 


 

Kamila Mrozek

Doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 


 

Katarzyna Mróz

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny, Kliniki Mediacji, Akademii Liderów Prawa oraz Szkoły Ekonomicznej Analizy Prawa. Uczestniczka ogólnopolskich projektów edukacyjnych oraz programów szkoleniowych, prowadząca zajęcia dla młodzieży licealnej oraz studentów WPiA na Uczelni Łazarskiego.

 


 

Dr Krzysztof Mucha

doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Wieloletni pracownik sektora finansowego, organów administracji rządowej i publicznej specjalizujący się w problematyce zwalczania fraudów wewnątrzkorporacyjnych, przestępczości finansowej oraz rozpoznawania i przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy. Wykładowca akademicki oraz trener na studiach podyplomowych i kursach skierowanych do przedstawicieli organów ścigania i służb specjalnych oraz dla pracowników podmiotów działających na rynku finansowym z pionów bezpieczeństwa wewnętrznego i cyberbezpieczeństwa. [ORCID: 0000-0002-6675-2470]

 


 

Artur Mudrecki

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 


 

Dr hab. prof. UWr Anna Muszyńska

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego w Katedrze Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

 


 

Dr Mirosława Myszke-Nowakowska

Partner w Kancelarii Radcy Prawnego specjalizująca się w europejskim prawie spółek oraz prawie handlowym oraz vendor managerem dla partnerów strategicznych Banku Nordea ABp. Swoje doświadczenie zdobyła poprzez pracę jako doradca w dziale fuzji i przejęć (M&A) w PricewaterhouseCoopers oraz uzyskując tytuł doktora prawa w Antwerpii (Belgia) w dziedzinie europejskiego prawa spółek oraz prawa prywatnego międzynarodowego, certyfikowany mediator.

 


 

Dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for English and European Legal Studies. Była pierwszą stypendystką Królowej Elżbiety II w Polsce, kontynuowała studia doktoranckie na Uniwersytecie w Oxfordzie, St Hilda’s College Oxford. Kierowniczka Zakładu Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego WPIA UW. Prowadzi także Podyplomowe Studia Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Członkini Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Autorka publikacji z zakresu prawa międzynarodowego.

 


 

Anna Nastuła

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, nauczyciel akademicki. Ekspert Ochrony Danych Osobowych w Komitecie przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Autorka kilkunastu publikacji poświęconych cyberbezpieczeństwu. Obszary zainteresowań badawczych to prawo i bezpieczeństwo, a w nich ochrona informacji ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych, sztuczna inteligencja i prawo nowych technologii. [ORCID: 0000- 0002-2061-5067]

 


 

Dr Małgorzata Nesterowicz

Doktor nauk prawnych, Senior Legal Officer w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego w Lizbonie.

 


 

Dr hab. Monika Niedźwiedź

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego UJ, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, autorka wielu publikacji z zakresu prawa europejskiego, w szczególności stosunków zewnętrznych UE oraz europeizacji krajowego prawa administracyjnego.

 


 

Robert Noremberg

Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 


 

Dr hab. Bartłomiej Nowak

Doktor habilitowany nauk prawnych (European University Institute we Florencji); adiunkt w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; counsel w Domański Zakrzewski Palinka sp. k.; członek kolegium redakcyjnego pisma „Master of Business Administration”.

 


 

Dr hab. Marek Nowak

jest dominikaninem. Urodził się w 1964 roku w Warszawie. Obecnie pracuje na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (w Zakładzie Filozofii Religii). Zajmuje się badaniami nad filozofią religii, zwłaszcza nowożytną i dziewiętnastowieczną. Do obszaru jego zainteresowań należą również filozofia polska, romantyzm, mistyka oraz dialog międzyreligijny (ze szczególnym uwzględnieniem dialogu chrześcijańsko-żydowskiego). Istotnym elementem jego zainteresowań była postać Louis-Claude’a de Saint-Martina (1743-1803).

 


 

Prof. zw. dr hab. Artur Nowak-Far

kierownik Katedry Prawa Europejskiego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Podsekretarz stanu ds. prawnych i traktatowych MSZ (2013), prof. SGH (2003), dr hab. nauk prawnych (UAM Poznań, 2002), dr nauk ekonomicznych (AE Poznań, 1996), absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, 1991 stypendysta Wspólnot Europejskich na Uniwersytecie Kopenhaskim (Wydział Prawa i Instytut Ekonomiczny), 1993-1994 stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej (na Kellstedt Graduate School of Business Administration, DePaul University, Chicago), 1999-2000 wykładowca Forvaltningshojskole w Kopenhadze. W SGH od 2001 r. Prowadzi badania w zakresie Unii Gospodarczej i Pieniężnej w Europie, bankowości centralnej w UE, organizacji i zarządzania administracją publiczną w UE. Zajmuje się także prawem technicznym UE.

 


 

Dr Krzysztof Nowicki

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji o charakterze naukowym i dydaktycznym z zakresu prawa karnego procesowego, materialnego oraz wykonawczego. W pracy naukowej zajmuje się głównie zagadnieniami prawa karnego procesowego, w szczególności dotyczącymi środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i wykonawczym, środków przymusu, ochrony praw człowieka w procesie karnym, kosztów procesu.

 


 

Dr Monika Nowikowska

Doktor nauk prawnych, radca prawny, audytor. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Autorka i współautorka ponad siedemdziesięciu publikacji. Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu prawa prasowego, prawa własności intelektualnej, bezpieczeństwa informacyjnego oraz prawa nowych technologii. Trener wewnętrzny z zakresu kontroli i audytu.

 


 

Dr Aleksandra Nowosad

– adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, sekretarz Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich UMCS, opiekun praktyk dla kierunku prawo niestacjonarne UMCS, opiekunem Kola Naukowego Prawa Karnego Porównawczego UMCS, adwokat, ORCID: 0000-0002-9657-680X.

 


 

Dr hab. Maciej Nyka

Profesor w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów w monografiach oraz autor i współautor czterech monografii z obszaru krajowego i międzynarodowego prawa środowiska. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska oraz w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem ich międzynarodowych aspektów. Członek Interdyscyplinarnej Komisji Badań Kosmicznych PAN oddział w Gdańsku oraz innych polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych.

 


 

Dr Piotr Ochman

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 


 

Piotr Ogiński

Doradca podatkowy, partner sp. z o.o. L.F.& B z siedzibą we Wrocławiu.

 


 

Tomasz Józef Olejek

mgr prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień odpowiedzialności cywilnej i cywilnoprawnej ochrony środowiska, jak również ochrony praw dziecka, biblistyki i mariologii.

 


 

Karolina Oleksińska-Grabowska

Doktorantka w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej, Katedrze Prawa Europejskiego oraz Zakładzie Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji UW.

 


 

Dr hab. Jan Olszanowski

Doktor nauk prawnych, referendarz sądowy Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu; pracownik naukowy Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor szeregu publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz dotyczących tematyki egzekucji sądowej i administracyjnej.

 


 

Dr Konrad Osajda

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

 


 

Dr Przemysław Ostojski

Starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, adiunkt w WSZiB w Poznaniu, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym zwłaszcza postępowania egzekucyjnego w administracji, a także postępowania sądowoadministracyjnego oraz prawa podatkowego.

 


 

Doc. dr Rudolf Ostrihansky

Doktor nauk prawnych, docent w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, partner zarządzający kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

 


 

Dr Tomasz Ostropolski

Doktor nauk prawnych, naczelnik wydziału w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 


 

Dr hab. Mirosława Ostrowska

Profesor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie pracuje w Zakładzie Fizyki Morza. Liderka Konsorcjum Naukowego SatBałtyk skupiającego naukowców z Instytutu Oceanologii, Uniwersytetów Gdańskiego i Szczecińskiego i Akademii Pomorskiej w Słupsku powołanego w celu opracowania systemu satelitarnej kontroli środowiska Morza Bałtyckiego. Przewodnicząca Sekcji Fizyki Morza Komitetu Badań Morza PAN oraz Sekcji Morskiej Komisji Nauk Kosmicznych przy oddziale PAN w Gdańsku, ekspertka Komisji Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN oraz Think Tanku Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego.

 


 

Jan Otłowski

Student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz żołnierz 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej, Prezes Koła Naukowego Młodych Adeptów Prawa ASzWoj. Rozwija swoje zainteresowania z zakresu prawa międzynarodowego, w szczególności prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Interesuje się również geopolityką, współczesną wojskowością oraz nowymi technologiami i ich zastosowaniami w działaniach człowieka w atmosferze ziemskiej i poza nią.

 


 

Agnieszka Pavlovskij

absolwentka studiów doktoranckich w zakresie ekonomii w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów magisterskich na kierunku „arabistyka i islamistyka” na Uniwersytecie Warszawskim. W karierze naukowej zajmowała się problematyką rozwoju w krajach arabskich i Afryki Subsaharyjskiej. Obecnie bada możliwość wykorzystywania aplikacji satelitarnych w różnych obszarach rozwoju gospodarczego. Jest pracownikiem Polskiej Agencji Kosmicznej, gdzie specjalizuje się w obszarze Bezpieczeństwa Kosmicznego, w szczególności – Śmieci Kosmicznych.

 


 

Dr Michał Pełka

Prawnik i filozof, doktor nauk prawnych, adwokat w Izbie Warszawskiej, adiunkt w Katedrze Logiki i Argumentacji Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy zawodowej specjalizuje się w prawie administracyjnym. W latach 2010, 2011 oraz 2013 pełnił funkcję delegata Naczelnej Rady Adwokackiej w Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości do przeprowadzenia państwowego egzaminu adwokackiego. W pracy naukowej koncentruje się na związkach analitycznej filozofii prawa z filozofią języka oraz logicznych problemach wykładni prawa. Jest autorem monografii o konflikcie uprawnień w teorii prawa Ronalda Dworkina oraz artykułów z zakresu filozofii prawa, animal studies oraz bioetyki.

 


 

Dr hab. prof. UW Stanisław Piątek

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany, kierownik Zakładu Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 


 

Dr hab. Wojciech Piątek

Adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz starszy specjalista w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autor publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego oraz egzekucyjnego w administracji.

 


 

Dr Ewa Pierzchała

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, kierownik studiów podyplomowych w zakresie administracji publicznej, zainteresowania naukowe koncertują się wokół tematyki postępowania administracyjnego, adwokat.

 


 

Paulina Pilch

Doktorantka Instytutu Nauk Prawnych PAN.

 


 

Krzysztof Płaska

Działacz opozycji antykomunistycznej, w latach 1990–2001 funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa, następnie wieloletni zastępca pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 


 

Dr hab. prof. UW Monika Płatek

Profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Kryminologii Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej.

 


 

Dr Anna Płońska

Adiunkt w Zakładzie Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ORCiD: 0000-0003-1191-7407.

 


 

Lalka Podobińska

Fundacja Trans-Fuzja na rzecz osób transpłciowych, organizacja pożytku publicznego.

 


 

Dr hab. Małgorzata Polkowska prof. ASzWoj

Profesor nadzwyczajny prawa międzynarodowego, specjalność prawo lotnicze i kosmiczne, bezpieczeństwo narodowe, w latach 2003–2017 pracownik Urzędu Lotnictwa Cywilnego, współpracownik Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Rzeszowskiej, od 2002 r. wykładowca Akademii Sztuki Wojennej. W latach 2013–2016 działała, jako pierwszy w historii Polski członek Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, stały reprezentant Polski i grupy środkowoeuropejskiej CERG; posiada ponad 21-letnie doświadczenie w lotnictwie cywilnym, zaczynała pracę w Polskich Liniach Lotniczych Lot w 1996 r., akredytowany instruktor IATA, współpraca z wieloma organizacjami lotniczymi w Europie i na świecie, w tym z EASA, ECAC, EUROCONTROL, pełniła funkcję przedstawiciela Polski na wielu konferencjach dyplomatycznych w ICAO. Wykładowca uczelni polskich i zagranicznych (w tym Uniwersytetu McGill w Kanadzie, de Paul w Chicago, ENAC w Tuluzie, czy University, City of London. Prelegent i moderator szeregu konferencji lotniczych i kosmicznych. Autorka ponad 80 publikacji w języku polskim i angielskim o tematyce prawa międzynarodowego, w tym lotniczego i kosmicznego.

 


 

Natalia Połeć

Studentka III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, skarbnik Koła Naukowego Młodych Adeptów Prawa ASzWoj. Zoopsycholog, absolwentka Studium Psychologii Zwierząt w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Zachowania się Zwierząt i Ludzi. Absolwentka II Edycji Akademii Liderów Sprawiedliwości. Chętnie angażuje się w różne projekty społeczne, w szczególności te związane z ochroną zwierząt.

 


 

Prof. zw. dr hab. Alicja Pomorska

Profesor zw. doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego.

 


 

Dr Piotr Poniatowski

– adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, ORCID: 0000-0001-9712-066.

 


 

Paweł Popardowski

Magister prawa, asystent w Zakładzie Polskiego i Europejskiego Prawa Rolnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

 


 

Dr Krzysztof Popowicz

Doktor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Prawnych Problemów Integracji Europejskiej Katedry Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wykładowca Collegium Civitas w Warszawie, doświadczony dyplomata, były radca, minister pełnomocny w Przedstawicielstwie Polskim przy Unii Europejskiej.

 


 

Dr Magdalena Porzeżyńska

Doktor nauk prawnych, adiunktka w Katedrze Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji UW. Radczyni prawna, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 


 

Dr Marek Porzeżyński

radca prawny, doktor nauk prawnych specjalizujący się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej oraz nowych technologii, w tym w szczególności cyberbezpieczeństwa i prywatności. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia MBA – Innovation and Data Analysis organizowane przez IPI PAN wraz z Utah Valley University. Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Autor wielu publikacji naukowych i prelegent na konferencjach naukowych, jak również branżowych oraz keynote speeker. Popularyzator wiedzy na temat prawa własności intelektualnej. Od ponad dekady doradza Klientom w zakresie swojej specjalizacji oraz uczestniczy w transakcjach na rynku nowych technologii. Doświadczenie zdobywał w największych międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych. Posiada certyfikat Certified Information Privacy Professional, jak również jest audytorem wewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 


 

Rafał Prabucki

Asystent w Zakładzie Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

 


 

Dr Marcin Princ

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Centrum Badań Migracyjnych UAM, The International Association for the Study of Forced Migration oraz współpracownik Migrant Info Point w Poznaniu. Autor opracowań naukowych związanych z administracyjnoprawnym statusem jednostki w państwie.

 


 

Dr Łukasz Prus

Doktor nauk prawnych, asystent w Zakładzie Porównawczej Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa,Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują w szczególności zasady ogólne i wartości prawa administracyjnego Unii Europejskiej oraz komparatystykę prawniczą. Jest autorem publikacji z zakresu porównawczego i europejskiego prawa administracyjnego. Adwokat.

 


 

Dr Monika Przybylska-Cząstkiewicz

Adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, wykładowca prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego, autorka opracowań z zakresu prawa antymonopolowego, regulacyjnego oraz prawa energii odnawialnej.

 


 

Dr hab. Iwona Przychocka

Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

 


 

Dr Anna Pudło

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 2011 r. Absolwentka studiów doktoranckich w INP PAN w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2003–2007 pracowała w Kancelarii Senatu RP m.in. w Biurze Spraw Międzynarodowych i Spraw Europejskich. Od 2009r. pracuje w Zespole Orzecznictwa i Studiów w Biurze Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie.

 


 

Dr Dorota Pudzianowska

Doktorka habilitowana nauk prawnych, socjolożka, wykładowczyni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. ORCID: 0000-0002-7307-1980

 


 

Dr Filip Radoniewicz

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie; ekspert w Akademickim Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa ASzWoj. Absolwent podyplomowych studiów: „Prawo UE” na Uniwersytecie Jagiellońskim, „Prawa i wolności człowieka”, współorganizowanego przez INP PAN i Helsińską Fundację Praw Człowieka, oraz „Administracja sieciami komputerowymi” na Politechnice Lubelskiej. Autor i współautor około pięćdziesięciu publikacji, w tym m.in. monografii „Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym”; redaktor (i współautor) komentarza „Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz” oraz monografii „Cybersecurity in Poland – legal aspects” (Springer, 2021). Uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego (w szczególności cyberprzestępczości), postępowania dyscyplinarnego, cyberbezpieczeństwa, prawa nowych technologii oraz praw człowieka.

 


 

Arnold Rainer

Uniwersytet w Ratyzbonie.

 


 

Dr hab. Piotr Rączka

Pracownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac i licznych ekspertyz z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, a w szczególności dotyczących administracyjnego postępowania egzekucyjnego, samorządu terytorialnego i zawodowego.

 


 

Weronika Rosa

studentka V roku prawa w ramach Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. W 2022 roku obroniła licencjat z historii sztuki, którego promotorką była dr hab. Agnieszka Rosales-Rodríguez. Wraz z pięcioma innymi studentkami prowadzi badanie naukowe dotyczące przeciwdziałania przemocy seksualnej na uczelniach wyższych oraz form udzielania pomocy osobom studiującym, które jej doświadczyły. Była prezeska Koła Naukowego Prawo a Płeć działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 


 

Michael Roth

Członek Bundestagu, zastępca rzecznika frakcji SPD w Bundestagu do spraw polityki europejskiej oraz przewodniczący grupy projektowej „Konstytucja europejska”.

 


 

Beata Rozpędek

Doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, były urzędnik publicznych służb zatrudnienia, obecnie pracownik samorządowy. Członek Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES”. Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym zatrudnieniem, a w szczególności bezrobociem, promocją zatrudnienia i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Autorka tekstów poświęconych zatrudnieniu w administracji publicznej oraz bezrobociu.

 


 

Konrad Różowicz

Doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prawnik współpracujący z Kancelarią Radcy Prawnego Mirosława Różowicza w Poznaniu, autor licznych artykułów z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa ochrony środowiska oraz prawa spółdzielczego, doradca oraz szkoleniowiec.

 


 

Dr Sylwia Różycka-Jaroś

jest doktorem nauk prawnych, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jej praca naukowa koncentruje się wokół problematyki ochrony dziecka z punktu widzenia prawa karnego i rodzinnego. Jest autorką monografii „Karcenie dzieci – czyn zabroniony czy okoliczność uchylająca bezprawność?” poświęconej zjawisku karcenia dzieci. Aktualnie prowadzone przez Nią badania oraz publikacje naukowe koncentrują się wokół problematyki ochrony dobra dziecka w sytuacji rozstania jego rodziców oraz zmian w prawie rodzinnym i karnym z punktu widzenia sytuacji prawnej dziecka. Od 10 lat wykonuje czynnie zawód radcy prawnego, specjalizując się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w szczególności w sprawach o rozwód, separację, alimenty, kontakty i opiekę nad dziećmi. Jest adiunktem w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Współpracuje z Europejskim Ośrodkiem Studiów Penologicznych im. Prof. Genowefy Rejman Uniwersytetu Warszawskiego.

 


 

Dr hab. Piotr Ruczkowski

Profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach; Członek Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego i Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa; autor ponad 100 opracowań naukowych i popularnonaukowych, w tym, monografii, podręczników, komentarzy i artykułów z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa podatkowego i publicznego prawa gospodarczego.

 


 

Dr Renata Runiewicz

Adiunkt na Wydziale Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

 


 

Dr Joanna Ryszka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego i Wspólnotowego na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Opolskim.

 


 

Dr Wojciech Sadowski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zespole Prawa Międzynarodowego w Instytucie Nauk Prawnych PAN, adwokat w Warszawie.

 


 

Dr hab. prof. EWSPA Przemysław Saganek

Doktor habilitowany nauk prawnych, prof. nadzw. EWSPA, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, prodziekan Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

 


 

Dr Ewelina Sage

Ph.D. (Oxon), stały współpracownik Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 


 

Dr hab. Janusz Sawicki

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, ORCiD: 0000-0002-2952-9544.

 


 

Paula Seifert

Magister prawa, UKW

 


 

Katarzyna Sękowska-Kozłowska

Asystentka naukowa w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN.

 


 

Dr Magdalena Sieniuć

Adiunkt w Zakładzie Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę postępowania administracyjnego, sądowej kontroli administracji i stopni naukowych. Autorka i współautorka kilkunastu publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, samorządu terytorialnego i stopni naukowych.

 


 

Mateusz Sierzan

Student V roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wiceprezes Koła Naukowego Prawa Procesowego Cywilnego UKSW w roku akademickim 2021/22; Prezes Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego UKSW w roku akademickim 2019/20 oraz 2020/21. Autor publikacji naukowych oraz referatów naukowych z zakresu postępowania cywilnego, postępowania administracyjnego oraz prawa konstytucyjnego. Zawodowo specjalizuje się w procesie cywilnym oraz obsłudze korporacyjnej spółek kapitałowych. ORCID: 0000-0002-2112-3216.

 


 

Dr Alicja Sikora

Doktor nauk prawnych, referendarz w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w ramach seminariów Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze.

 


 

Michał Sikora

Prawnik. Karnista. Wieloletni dydaktyk w Katedrze Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor prac z zakresu prawa karnego materialnego oraz kultury i prawa Chin. Ukończył studia prawnicze w 2009 r. Bezpośrednio po studiach rozpoczął studia doktoranckie nauk prawnych oraz aplikację adwokacką. Od 2013 roku adwokat czynnie wykonujący zawód. W trakcie studiów magisterskich jak i doktoranckich wielokrotny stypendysta w tym laureat stypendiów dla najlepszych studentów jak i najlepszych doktorantów. W latach 2013 - 2014 stypendysta stypendium w Chińskiej Republice Ludowej. Posługuje się językiem angielskim, chińskim oraz francuskim.

 


 

Dr hab. Olga Sitarz

Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji, mediatorka, ORCiD: 0000--0002-2075-3507.

 


 

Robert Siuciński

Asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Referent podczas międzynarodowych konferencji naukowych m.in. w Irlandii, Czechach, Słowacji, Litwie i Ukrainie. Kierownik projektu Preludium finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Stypendysta Wydziału Prawa Uniwersytetu w Brescii.

 


 

Dr hab. prof. UW Tadeusz Skoczny

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 


 

Dr Izabela Skomerska-Muchowska

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Łódzkim.

 


 

Dr hab. Agnieszka Skóra

Doktor habilitowany w zakresie prawa administracyjnego (2010 r.), specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących polskiego postępowania administracyjnego, porównawczego postępowania administracyjnego (w szczególności w państwach postradzieckich oraz azjatyckich) oraz prawa nowych technologii. Pracownik naukowy WPiA UG, WPiA UMK, następnie WPiA UWM. Kierownik Katedry Postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego na WPiA UWM w Olsztynie. Były członek SKO w Gdańsku.

 


 

Dr Sylwia Skubisz-Ślusarczyk

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 


 

Dr Dagmara Skupień

Doktor prawa, adiunkt w Zakładzie Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat.

 


 

Ariel Axel Sławiński

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji UW.

 


 

Dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska

Doktor habilitowana nauk prawnych, adiunktka w Katedrze Prawa Europejskiego i Centrum Badań Ustroju Unii Europejskiej, Wydział Prawa i Administracji UW ORCID: 0000-0002-0108-2330.

 


 

Robert Smoleń

Dyplomata, były przewodniczący Komisji ds. Unii Europejskiej w Sejmie RP.

 


 

Dr Maria Smolin

Doktor nauk prawnych, absolwentka magisterskich oraz doktoranckich studiów prawa na wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Ukończyła także kurs Prawa Europejskiego w Centrum Studiów Europejskich im. J. Monneta, Szkołę Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Gdańskim oraz studium z zakresu prawa amerykańskiego na Uniwersytecie w Kolonii. W listopadzie 2011 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych. Obecnie jest stypendystką na Uniwersytecie w Kolonii, gdzie kompletuje program LL.M z zakresu prawa gospodarczego.

 


 

Dr Monika Smusz-Kulesza

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego.

 


 

Dr inż. Liliya Stachowiak

Doktor nauk społecznych, inżynier technolog, wykładowca przedmiotów: nauki o organizacji, podstawy zarządzania, koncepcje zarządzania i wprowadzenia do logistyki w Menadżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Autorka i współautorka wielu artykułów z obszaru nauk o organizacji i zarządzania oraz logistyki.

 


 

Lucyna Staniszewska

Adwokat, doktorantka w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Nauki o Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 


 

Izabela Stańczuk

Magister administracji i bezpieczeństwa narodowego, asystent w Katedrze Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Akademii Sztuki Wojennej. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół prawa konstytucyjnego oraz mniejszości narodowych i etnicznych. ORCID: 0000-0003-2446-8428.

 


 

Aleksandra Statkiewicz

Doktorantka w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Uniwersytecie Wrocławskim.

 


 

Urszula Stępkowska

Doktorantka w Instytucie Europejskim na Uniwersytecie Saarlandzkim w Saarbrücken, ekspert do spraw handlu z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfi ku w Dyrekcji Generalnej do spraw Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej.

 


 

Dr Katarzyna Strąk

Doktor nauk prawnych, asystent w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, dydaktyk w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego.

 


 

Dr Michał Strzelbicki

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa, w tym współautorem siedmiu podręczników prawa gospodarczego. Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się wprawie odszkodowawczym, prawie ubezpieczeń, prawie europejskim oraz prawie gospodarczym.

 


 

Dr hab. prof. UWr Jerzy Supernat

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor licznych prac z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego, członek sieci badawczej prawa administracyjnego Unii Europejskiej: the Research Network on EU Administrative Law (ReNEUAL). Jego książki to m.in.: Administracja i prawo administracyjne. Słownik polsko-angielski (Wrocław 2011); Administracja Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane (Wrocław 2013).

 


 

Dr Agnieszka Suplicka

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, adiunkt w Katedrze Historii i Teorii Wychowania Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania naukowo-badawcze skupiają się na historii oświaty i wychowania. Dużo uwagi poświęca zagadnieniom szkolnictwa i kształcenia nauczycieli szczególnie na Białostocczyźnie. Szczególne miejsce zajmują badania dotyczące problematyki towarzystw i związków w okresie międzywojennym. Jest autorką monografii oraz ponad sześćdziesięciu artykułów opublikowanych w czasopismach i pracach zbiorowych. Aktywnie popularyzuje wiedzę historyczną.

 


 

Dr hab. prof. PW Robert Suwaj

Profesor Politechniki Warszawskiej, kierownik Zakładu Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, specjalista z zakresu teorii prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem procedur administracyjnych. Praktyk zajmujący się orzekaniem w sprawach administracyjnych, m.in. jako etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Autor ponad 100 publikacji naukowych, opracowań dydaktycznych, komentarzy, recenzji, opinii i glos poświęconych tematyce organizacji i funkcjonowania administracji publicznej. Uczestnik, referent i organizator konferencji i seminariów naukowych, prowadzący cykliczne szkolenia i warsztaty praktyczne dla urzędników z zakresu proceduralnych aspektów funkcjonowania administracji publicznej.

 


 

Dr Katarzyna Syroka-Marczewska

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego, koordynatorka w Klinice Prawa WPiA UW. Adwokatka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Laureatka V edycji konkursu CWiD UW „Nauka jest dla ludzi”. Autorka licznych publikacji, w szczególności z zakresu prawa medycznego oraz farmaceutycznego.

 


 

Dr hab. Aleksandra Szczerba

Doktorka habilitowana nauk prawnych prof. AJP, radczyni prawna. Kierowniczka Katedry Prawa i Integracji Europejskiej Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich główna specjalistka w Zespole ds. Równego Traktowania. Autorka i współredaktorka kilkudziesięciu monografii, rozdziałów w książkach oraz artykułów w czasopismach naukowych w języku polskim i angielskim. Specjalizuje się w prawie antydyskryminacyjnym i prawie Unii Europejskiej; ORCID: 0000-0001-7857-0554.

 


 

Prof. dr hab. Grażyna B. Szczygieł

Profesor doktor habilitowana nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział Prawa.

 


 

Dr Małgorzata Szeroczyńska

Doktor nauk prawnych, prokurator Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie. ORCID: 0000-0003-1760-6773

 


 

Dr hab. Dawid Sześciło

Doktor habilitowany nauk prawnych w dyscyplinie nauka o administracji. Adiunkt w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu (2014-2015); odbywał wizyty studyjne i wykładał gościnnie na uniwersytetach w Szwecji, Austrii, Portugalii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. Ekspert OECD Sigma do spraw reform administracji publicznej w państwach starających się o przyjęcie do Unii Europejskiej

 


 

Dr hab. Helena Szewczyk

Radca prawny, ekonomistka, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; stypendystka zagranicznych uniwersytetów; autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, prawa urzędniczego oraz prawa ubezpieczeń społecznych.

 


 

Dr Agnieszka Szklanna

Doktor nauk prawnych, adwokat. W latach 2003-2004 pracowała w Radzie Europy jako prawnik w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a w latach 2004-2009 w Wydziale ds. Wykonywania Orzeczeń ETPC. Obecnie jest sekretarzem Komisji ds. Prawnych i Praw Człowieka (w tym podkomisji ds. mniejszości) w Zgromadzeniu Parlamentarnym RE.

 


 

Artur Szmigielski

Doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent prawa i europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik administracji publicznej. Nagrodzony stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015. Interesuje się tematyką prawnych aspektów tworzenia jednolitego rynku cyfrowego, stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej, praw podstawowych oraz prawa konkurencji.

 


 

Dr hab. Grażyna Szpor

Doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Prawa Informatycznego. Kierownik Podyplomowych Studiów Prawno-Informatycznych Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych. Profesor na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prezes Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego w Warszawie.

 


 

Dr Wojciech Szulc

Doktor nauk społecznych (Akademia Sztuki Wojennej, 2022), absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Szef Sekcji Szkoleniowej Szkoły Specjalistów Pożarnictwa. Prowadzi zajęcia w Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu. Autor publikacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej, pożarnictwa, ratownictwa technicznego, ochrony ludności. Obszar zainteresowań badawczych: ochrona przeciwpożarowa, ratownictwo i funkcjonowanie systemów ratowniczych, ochrona ludności, wojna, polityka międzynarodowa.

 


 

Dr Monika Szwarc-Kuczer

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Unii Europejskiej Instytutu Nauk Prawnych PAN i Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni.

 


 

Prof. dr hab. Marek Szydło

Kierownik Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ekspert do spraw legislacji w Kancelarii Sejmu. Radca prawny. Jego zainteresowania naukowe obejmują w szczególności prawo gospodarcze publiczne, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe oraz prawo Unii Europejskiej. Jest autorem kilkunastu monografii naukowych oraz stu kilkudziesięciu innych publikacji naukowych, w tym kilkunastu prac w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (JCR).

 


 

Dr Paweł Szymanek

doktor nauk prawnych, radca prawny, doradca podatkowy, recenzent naukowy „Biuletynu Instytutu Studiów Podatkowych”. Ukończył doktorat w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydziale Prawa i Administracji, Katedrze Prawa Finansowego i Ekonomii pod kierunkiem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego. Ukończył studia prawnicze magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, Wydziale Prawa i Administracji, Katedrze Prawa Publicznego Finansowego pod kierunkiem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego. Właściciel Kancelarii Prawnej i Podatkowej. Ukończył trzy aplikacje prawnicze: adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, doradcy podatkowego przed Krajową Izbą Doradców Podatkowych w Warszawie oraz administracyjną w Ministerstwie Finansów. Autor 130 artykułów prasowych oraz sześciu publikacji książkowych.

 


 

Dr hab. Anna Śledzińska-Simon

Doktorka habilitowana nauk prawnych ze specjalnością w zakresie praw człowieka i konstytucyjnego prawa porównawczego, adiunktka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. ORCID: 0000-0002-4202-5260

 


 

Dr Magdalena Śliwa-Wajda

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; stypendystka Uniwersytetu w Zurychu oraz Reńskiego Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn; autorka i współautorka publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, prawa pomocy publicznej oraz prawa rynku kapitałowego.

 


 

Michał Śmiechowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 


 

Dr Krzysztof Śmiszek

Doktor nauk prawnych, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, wykładowca akademicki. Wieloletni ekspert Komisji Europejskiej, Agencji Praw Podstawowych UE i Rady Europy w zakresie praw człowieka i praw mniejszości.

 


 

Dr Olga Śniadach

Adiunkt w katedrze Prawa Unii Europejskiej i Komparatystyki Prawniczej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie unijnym, w ostatnim czasie jej badania naukowe koncentrują się na aspektach prawnych bezpieczeństwa żywnościowego; ORCID: 0000-0003-1707-4535.

 


 

Paweł Świeboda

Prezes demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej.

 


 

Dr hab. Maciej Taborowski

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt Prawa Unii Europejskiej w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej w Instytucie Nauk Prawnych PAN; prowadzi zajęcia dydaktyczne w Centrum Europejskim UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW, wykładowca na studiach podyplomowych oraz szkoleniach dla sędziów, prokuratorów, aplikantów zawodów prawniczych oraz urzędników państwowych, stypendysta Fundacji im. Stefana Batorego w Oxfordzie, stypendysta m.in. na Uniwersytecie w Ratyzbonie, Uniwersytecie w Leuven oraz w Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu.

 


 

Dr Przemysław Tacik

Adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk prawnych (2016) oraz filozofii (2014), absolwent prawa (2012) oraz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (2009, magister filozofii i socjologii) na UJ. Laureat stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej START dla wybitnych młodych naukowców (2015) oraz nagrody Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich za najlepszy doktorat (2017). Absolwent aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Jako visiting scholar przebywał m.in. w Max-Planck-Institut für allgemeines öffentliches Recht und Völkerrecht w Heidelbergu, na State University of New York at Buffalo oraz na Université de Nice. Autor dwóch monografii, ponad 30 artykułów naukowych oraz tłumaczeń z języka francuskiego. Członek redakcji czasopisma Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego. Jego zainteresowania obejmują prawa człowieka, prawo międzynarodowe i prawo unijne, jak również filozofię współczesną, filozofię żydowską i animal studies.

 


 

Dr Szymon Tarapata

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, adwokat wykonujący zawód w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Od 1 listopada 2016 r. realizuje grant badawczy finansowany przez NCN o nazwie FUGA-5 pt. „Model przypisania sprawstwa w polskim prawie karnym”. W roku 2009 uzyskał stopień magistra nauk prawnych na podstawie rozprawy magisterskiej zatytułowanej „Przedmiot czynności wykonawczej jako znamię typu czynu zabronionego”. W latach 2009-2014 odbywał studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego UJ. W dniu 15 grudnia 2014 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych, broniąc dysertację doktorską pt. „Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza teoretyczno-dogmatyczna” (recenzenci: prof. dr hab. A. Zoll; prof. dr hab. J. Giezek), sporządzoną pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Piotra Kardasa. W latach 2010-2016 prowadził zajęcia ćwiczeniowe z prawa karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 


 

Dr Magdalena Taraszkiewicz

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, wykładowca akademicki na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych, Akademii Łomżyńskiej, radca prawny, stały mediator sądowy. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu Prawa zamówień publicznych.

 


 

Dr hab. Anna Tarnowska

Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Katedrze Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego. Jest autorką/współautorką czterech książek i kilkudziesięciu opracowań, poświęconych historii ustroju i prawa Polski oraz krajów europejskich, w szczególności obszaru niemieckojęzycznego, a także historii i współczesności konstytucjonalizmu. W kręgu jej zainteresowań znajduje się także historia emancypacji prawnej kobiet. Prof. Tarnowska uczestniczyła w międzynarodowych projektach, koordynowanych m.in. przez Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie (w tym „Rechtskulturen des Osteuropas“, „Law and Diversity“). W latach 2014-2018 była wykonawcą w projekcie „Reconsidering Constitutional Formation. Constitutional Communication by Drafting, Practice and Interpretation in 18th and 19th century Europe”, realizowanym na Uniwersytecie w Passau (Advanced Grants ERC), dwukrotnie kierowała krajowymi projektami OPUS (NCN). Jest także wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Historii Prawa, przewodniczącą Wydziału IV - Prawnego Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz członkiem International Society of Public Law (ICON*S i CEE ICON*S).

 


 

Dr Patryk Theuss

Doktor nauk prawnych, UKW

 


 

Dr hab. prof. UG Monika Tomaszewska

Profesor UG, doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka blisko 40 publikacji z zakresu międzynarodowego, europejskiego i morskiego prawa pracy. Specjalizuje się w transgranicznych stosunkach pracy oraz problemach kolizyjnoprawnych.

 


 

Ewelina Tomczak

Doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikantka w Izbie Notarialnej w Warszawie.

 


 

Dr Marek Tomczyk

urodzony w 1979 r. w Warszawie. Doktor nauk prawnych. W latach 2001–2009 pracownik Kancelarii Sejmu RP (specjalista ds. prawnych i legislacji w biurze klubu parlamentarnego), od 2009 zatrudniony w Parlamencie Europejskim w Brukseli (asystent akredytowany posła do PE). Specjalizacje – prawo konstytucyjne, prawo Unii Europejskiej.

 


 

Dr hab. prof. INP PAN, ALK Elżbieta Tomkiewicz

Profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; pracownik Zakładu Polskiego i Europejskiego Prawa Rolnego INP PAN; profesor nadzwyczajny Akademii Leona Koźmińskiego oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach im. Edwarda Lipińskiego.

 


 

Paulina Topolska

Prawnik, założyciel oraz wspólnik grupy prawnej ITMT Law Sp. z o.o., absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Europejskiej Akademii Dyplomacji, sekretarz Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oddział w Gdańsku, członek Europejskiego Centrum Prawa Kosmicznego przy Europejskiej Agencji Kosmicznej w Paryżu (ECSL), Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego (BSSC) oraz Think Tanku Morskiego i Kosmicznego.

 


 

Dr hab. Marzena Toumi prof. ASzWoj

Adwokat, Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie; absolwentka Prawa i Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz absolwentka IV edycji Rocznego Programu Dyplomatycznego Akademii Spraw Zagranicznych – House of Diplomacy. Obecnie Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Specjalizuje się m.in. w prawie migracyjnym oraz systemach konstytucyjnych i prawnych państw współczesnych, zwłaszcza państw arabskich. Redaktor Naczelny Zeszytów Naukowych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj „Bezpieczeństwo i Prawo”; wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Centrum Badań Komparatystycznych oraz przewodnicząca Rady Ekspertów w Law and Branding Institute.

 


 

Dr hab. Ewa Tuora-Schwierskott

wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Wiceprezes Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung (DPJV) z siedzibą w Berlinie oraz redaktor naczelny czasopisma prawniczego Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift (DPJZ), ORCiD: 0000-0003-0926-2173.

 


 

Sylwia Uścimiak

Absolwentka studiów prawniczych w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (2018). Ukończyła Prawnicze Seminarium Doktoranckie na Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2020-2023). Autorka publikacji naukowych („Prokuratura i Prawo”, „Veritas Iuris”) i popularnonaukowych („INFOR.PL”) z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i prawa pracy.

 


 

Prof. dr hab. Gertruda Uścińska

Prawnik, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego; przewodnicząca Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk.

 


 

Dr hab. prof. UW Jarosław Utrat-Milecki

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Naukowej Instytutu Prawa Karnego WPiA, pracownik Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji WSNSiR UW. Stworzył tam Zakład Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych oraz w jego ramach Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych im. Prof. G. Rejman.

 


 

Dr hab. prof. UW Paweł Wajda

Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, of counsel w kancelarii White&Case, M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp. k. Autor ponad 100 publikacji naukowych dotyczących w szczególności regulacji rynków finansowych, instrumentów finansowych i instytucji finansowych, w tym komentarzy do k.p.a., prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, redaktor naukowy i autor komentarza do ustaw tworzących tzw. prawo rynku kapitałowego.

 


 

Dr Jan Walulik

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w obszarach prawa lotniczego i gospodarczego, wykładowca i autor publikacji z tego zakresu.

 


 

Zuzanna Warso

Adwokatka, prawniczka w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, członkini Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

 


 

Dr Joanna Wegner-Kowalska

Doktor nauk prawnych i adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego Porównawczego Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła aplikację sądową, prowadzi kancelarię adwokacką w Łodzi.

 


 

Dr Rafał Wielki

doktor nauk prawnych, autor rozprawy doktorskiej „Analiza informacji w zwalczaniu przestępstw korupcyjnych” wyróżnionej przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne oraz Radę Naukową Uniwersytetu Opolskiego. Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych oraz zastępca dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w kadencji 2020-2024. Autor i prelegent licznych szkoleń dla administracji publicznej z zakresu kryminalistycznej analizy informacji oraz wykładowca studiów podyplomowych w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania cyberprzestępstw popełnianych na szkodę banków oraz ich klientów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Autor dwóch monografii naukowych oraz kilkunastu artykułów naukowych z zakresu kryminalistyki. [ORCID: 0000-0002-0703-5367]

 


 

Prof. dr hab. Roman Wieruszewski

Kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN, były członek i wiceprzewodniczący Komitetu Praw Człowieka ONZ, sędzia ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

 


 

Karolina Wierzbicka

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego, adwokatka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, członkini European Health Law Association, członkini samorządu doktoratów Uniwersytetu Łódzkiego, członkini Koła Kobiet przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W swojej działalności naukowej zajmuje się prawem unijnym w kontekście opieki zdrowotnej oraz prawa ochrony środowiska. Karolina Wierzbicka jest stałą ekspertką dodatku "Samorząd i Administracja" w Rzeczpospolitej.

 


 

Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, długoletni kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego UW i przewodniczący Rady Instytutu Nauk Prawno Administracyjnych UW, visiting professor na szeregu uniwersytetów amerykańskich. Członek Rady European Law Institute (ELI), przewodniczy Polskiemu Centrum ELI. Członek Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Partner Prof. Wierzbowski i Partnerzy adwokaci i Radcowie Prawni, wcześniej był partnerem Weil Gotshal & Manges, a następnie Linklaters.

 


 

Dr Agnieszka Wikarczyk

Adiunkt na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

 


 

Dr Martyna Wilbrandt-Gotowicz

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autorka monografii: Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym (2005), Reforma systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (2007), Instytucja pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych (2010), Produkty biobójcze - prawne aspekty wprowadzania do obrotu (2013).

 


 

Prof. zw. dr hab. Leszek Wiśniewski

Prawnik, specjalista w zakresie praw człowieka i prawa konstytucyjnego, w latach 1993-1997 ekspert Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Psychologii w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN, długoletni członek Rady Naukowej INP PAN. Był współzałożycielem Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Polskiego Towarzystwa Legislacji, Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (członek korespondent).

 


 

Prof. dr hab. Edmund Wittbrodt

Nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Kieruje Zakładem Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów. Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Budowy Maszyn, a następnie rektorem Politechniki Gdańskiej (1990–1996). Był przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (1994–1996), wiceprzewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1996–1999) oraz ministrem edukacji narodowej (2000–2001). Jest specjalistą w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, mechaniki teoretycznej i stosowanej, dynamiki układów mechanicznych, metod komputerowych w mechanice (w tym metody elementów skończonych), automatyki i robotyki, mechatroniki oraz biomechaniki. Jest autorem oryginalnej, hybrydowej metody sztywnych i odkształcalnych elementów skończonych oraz metody modelowania i analizy układów o zmiennej w czasie konfiguracji. Jest członkiem wielu towarzystw i komitetów naukowych, w tym Polskiej Akademii Nauk, a także Rady Redakcyjnej kwartalnika „The Archive of Mechanical Engineering” oraz „International Journal of Applied Mechanics and Engineering”. Przewodniczy Komisji Nauk Kosmicznych PAN oddział w Gdańsku. Jest inicjatorem powołania międzyuczelnianego (Politechnika Gdańska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) kierunku studiów magisterskich na kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne. Opublikował ponad 270 prac, w tym 25 monografii oraz 170 artykułów w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych. Jest autorem 130 opracowań badawczych i ekspertyz, programów komputerowych, a także opinii, będąc biegłym sądowym. Był senatorem Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997–2015. Przewodniczył Komisji Spraw Unii Europejskiej (2005–2015). Był członkiem Konwentu Europejskiego przygotowującego Traktat Lizboński, obowiązujący w Unii Europejskiej od 2009 roku, a także obserwatorem oraz posłem do Parlamentu Europejskiego (2003–2004). Jest laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (1998) oraz wielu nagród ministra oraz rektora Politechniki Gdańskiej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Średnim Orderu Węgierskiego i Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

 


 

Dr Piotr Wojnicz

– doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pracuje w Zespole do spraw Poszukiwań i Identyfikacji Osób w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie oraz jako adiunkt w Filii w Ełku UWM w Olsztynie. Uczestnik wielu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych (Włochy, Ukraina, Słowacja). Wieloletni sekretarz i redaktor tematyczny (nauki polityczne i administracja) czasopisma naukowego Civitas et lex. Autor monografii i artykułów z zakresu prawa karnego materialnego, kryminalistyki i kryminologii. Obszar zainteresowań naukowych stanowią: patologie społeczne, dewiacje seksualne, wykorzystanie nowoczesnych systemów teleinformatycznych do nadużyć na tle seksualnym, zaginięcia osób – profil osoby zaginionej, przyczyny i skutki zaginięć, procedury związane z poszukiwaniem osób zaginionych, przeciwdziałanie zjawisku zaginięć osób, funkcjonowanie organów administracji publicznej i prywatnej w zakresie bezpieczeństwa, występowanie patologii w obrębie administracji.

 


 

Monika Justyna Woźniak-Cichuta

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW, Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania UW, aplikantka adwokacka, członkini Izby Adwokackiej w Warszawie.

 


 

Dr Krzysztof Wójcik

Doktor nauk prawnych („Śledztwo proaktywne”, promotor: dr hab. Jerzy Konieczny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego („Niepoczytalność i poczytalność umniejszona”, promotor prof. dr hab. K Buchała). Od 1990 r. prokurator realizujący obowiązki na wszystkich szczeblach prokuratury, w tym pełniący funkcje kierownika zespołu ds. tzw. mafii krakowskiej, naczelnika wydziału śledczego Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie, zastępca prokuratora wojewódzkiego i okręgowego, kierownik zespołu do spraw informatyzacji prokuratury w Ministerstwie Sprawiedliwości, główny specjalista w Biurze do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej, wizytator w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie i członek zespołów wizytacyjnych Prokuratora Generalnego w zakresie przestępczości zorganizowanej, Zastępca Dyrektora ds. Organizacji Pracy, Wizytacji i Systemów Informatycznych w Prokuraturze Generalnej. Aktualnie realizujący obowiązki w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz członek Kolegium Redakcyjnego Prokuratury i Prawo. Autor kilkudziesięciu publikacji i wykładów poświęconych m.in. prawu bankowemu, przestępczości zorganizowanej i gospodarczej, różnym modelom śledztwa, prawu dowodowemu oraz analizie kryminalnej i śledczej.

 


 

Prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz

Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek m.in. Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP (od 2012), Komitetu Sterującego dla priorytetu „Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire” (2005-2006) oraz Rady Kuratorów Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta. Zainteresowania naukowe: prawo Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe, prawo konstytucyjne.

 


 

Piotr Wróbel

Asystent-specjalista prawa Unii Europejskiej w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 


 

Dr Iwona Wrześniewska-Wal

Lekarz, specjalista zdrowia publicznego, doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie medycznym. Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie pracuje w Zakładzie Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, gdzie prowadzi wykłady i szkolenia dla lekarzy, farmaceutów i innych pracowników ochrony zdrowia a także badania naukowe związane z zawodami medycznymi. Posiada doświadczenie w prowadzeniu karnych i cywilnych spraw sądowych, a w szczególności w sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy. W obszarze zdrowia publicznego zajmuje się regulacjami prawnymi związanymi z konstytucyjną ochroną zdrowia. Jestem autorką wielu artykułów i opracowań na temat szeroko pojętego zdrowia publicznego oraz prawa medycznego m.in. książek pt. „Postępowanie przed sądami lekarskimi w teorii i praktyce” (2018) oraz „Odpowiedzialność zawodowa lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich” (2020) a także „Medyczne zawody zaufania publicznego” (2023).

 


 

Prof. zw. dr hab. Anna Wyrozumska

Kierownik Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Łódzkim.

 


 

Dr hab. prof. UW Mirosław Wyrzykowski

Prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, były dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2011–2015 przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN.

 


 

Paweł Zagiczek

Doktorant w Katedrze Prawa Karnego Materialnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 


 

Prof dr hab. Jerzy Zajadło

Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa oraz Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor około 200 opracowań naukowych z zakresu historii doktryn, filozofii prawa, prawa międzynarodowego i praw człowieka.

 


 

Dr Paweł Zając

Prawnik, kanonista, doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. W latach 2019–2022 zastępca Dyrektora Instytutu Prawa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, od 2022 do 2023 Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Prawa i Administracji Akademii Sztuki Wojennej. Od 2019–2020 koordynator ośrodka Centrum Badań nad Cyberbezpieczeństwem w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem ASzWoj. Pełnił funkcję Pełnomocnika Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ds. projektów naukowych oraz współpracy międzynarodowej. W latach 2016–2017 koordynator Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion, jak również ekspert w Kancelarii Adwokackiej T. de Virion, Turczynowicz-Kieryłło i Wspólnicy w Warszawie. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji poświęconych w szczególności zagadnieniom związanym z prawnymi aspektami bezpieczeństwa społecznego i bezpieczeństwa prawnego, jak również ekspertyz i opinii prawnych w zakresie prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego, a także członkiem zespołów badawczych w projektach krajowych i międzynarodowych (m.in. System cyberbezpieczeństwa RP – model rozwiązań prawnych, Round Table on Law and Security Issues in Central Europe, Legal protection of children with disabilities). ORCID: 0000-0002-1132-2414.

 


 

Dr Piotr Zamelski

Pracownik badawczo-dydaktyczny Politechniki Opolskiej, zajmuje się teorią i filozofią prawa ze szczególnym uwzględnieniem aksjologii prawa, legislacji i pedagogiki prawa, prodziekan do spraw dydaktyki na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej (od 2020), przewodniczący Komisji Prawnej przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2019-2023) oraz prezes Fundacji Kultury Klasycznej (od 2021).

 


 

Mgr. Wojciech Zawadzki

Absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Sekretarz Think Tanku Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Laureat nagrody Rektora Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni za najlepszą pracę dyplomową przygotowaną na Wydziale Prawa i Administracji w roku akademickim 2017/2018.

 


 

Katarzyna Zawidzka

absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w Katedrze Prawa Karnego Materialnego.

 


 

Dr hab. Prof. UW Anna Zawidzka-Łojek

Doktor habilitowana nauk prawnych, profesorka Uniwersytetu Warszawskiego, kierowniczka Katedry Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW. ORCID: 0000-0002-1958-649X

 


 

Przemysław Zdyb

Asystent w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz prawa energetycznego.

 


 

Dr hab. Marcin Zieleniecki

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Stypendysta Instytutu Maxa Plancka – Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Socjalnego w Monachium, specjalista z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 


 

Dr hab. Marek Zieliński

Doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego Uniwersytetu Śląskiego, autor licznych publikacji z zakresu prawa europejskiego.

 


 

Monika Zielony

Doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autorka kilku publikacji naukowych z zakresu prawa pracy.

 


 

Weronika Ziemkiewicz

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, uczestniczka konferencji naukowych z zakresu nauk społecznych. Obszar zainteresowań naukowych stanowią: wpływ globalizacji na wspólnoty lokalne, tożsamość grup kulturalnych. Propagatorka regionalnych walorów kulturowych i społecznych podkreślających wagę regionalnych tradycji.

 


 

Dr Iwona Zieniewicz

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 


 

Dr Joanna Zięba

Doktor nauk prawnych w INP PAN, pracownik Zakładu Polskiego i Europejskiego Prawa Rolnego INP PAN, przez kilka lat pracownik naukowy w Katedrze Prawa Rolnego UKSW w Warszawie, członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów, a także Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, autorka kilku znaczących publikacji naukowych z zakresu prawa europejskiego oraz prawa i polityki rolnej UE.

 


 

Dr Agata Ziółkowska

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ORCiD: 0000- -0001-7178-8227.

 


 

Dr hab. Magdalena Zubańska

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Kryminologii i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest biegłym z zakresu kryminalistycznych badań poligraficznych. Jest członkiem Global Science and Technology Forum (GSTF). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach szeroko pojętej techniki kryminalistycznej. Była kierownikiem zadań badawczych finansowanych ze środków MNiSW, a także wykonawcą, kierownikiem zespołu projektu i kierownikiem w projektach badawczo-rozwojowych z obszaru bezpieczeństwa i obronności finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest Autorką wielu publikacji poświęconych zagadnieniom techniki kryminalistycznej, a w szczególności problematyce nowych technologii w kryminalistyce. [ORCID: 0000-0003-3316-1188]

 


 

Dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Morskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 


 

Dr hab. prof. INP PAN Helena Żakowska-Henzler

Profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; kierownik Zakładu Polskiego i Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej INP PAN; profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

 


 

Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska

Ekonomistka i politolog, dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH oraz kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego w tym Instytucie. Autorka ponad 500 publikacji. Zainteresowania badawcze: międzynarodowe uwarunkowania transformacji, integracja europejska i w innych regionach gospodarki światowej (unia gospodarczo-walutowa i budżet ogólny), instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych, gospodarcze aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego, związki między polityką i gospodarką, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, handel międzynarodowy, konkurencyjność, innowacyjność.

 


 

Dr Justyna Żylińska

Wieloletni wykładowca na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 


 

Sylwia Żyrek

Doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w Departamencie Prawa UE Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aplikantka adwokacka – członkini Izby Warszawskiej.

 


Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl