Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Nowy Podręcznik Prawa Unii Europejskiej

Dostępność: na bieżąco
Wysyłka w: 2 dni robocze
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena: 115,00 zł 115.00
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
ilość szt.
Zyskujesz 11 pkt [?]
dodaj do przechowalni

Opis

Informacje na temat Nowy Podręcznik Prawa Unii Europejskiej

Redakcja naukowa: Anna Zawidzka Łojek, Adam Łazowski

Autorzy: Agata Capik, Bartosz Degener, Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, Michał Krajewski, Marcin Krzemień, Maciej Kułak, Anna Łabędzka, Adam Łazowski, Sylwia Majkowska-Szulc, Iga Małobęcka-Szwast, Paweł Marcisz, Hanna Marczewska, Radosław Maruszkin, Jędrzej Maśnicki, Marta Michałek-Gervais, Karolina Oleksińska-Grabowska, Magdalena Porzeżyńska, Ariel Axel Sławiński, Magdalena Słok-Wódkowska, Monika Justyna Woźniak-Cichuta, Anna Zawidzka-Łojek,

Nowy Podręcznik Prawa Unii Europejskiej przybliży Czytelniczkom i Czytelnikom, przede wszystkim studentkom i studentom prawa, administracji, ekonomii, a także stosunków międzynarodowych i europeistyki oraz uczestnikom studiów podyplomowych i szkoleń z zakresu prawa unijnego ten, tak ważny, dogmatycznie ciekawy i praktycznie aktualny przedmiot. We współczesnej rzeczywistości bycie aktywnym uczestnikiem obrotu prawnego wymaga gruntownej znajomości zasad prawa unijnego, zarówno instytucjonalnych, jak i materialnych.

Zespół autorów, którzy łączą doświadczenie znajomość kwestii dogmatycznych z praktycznym ich stosowaniem, przedstawia w wyczerpujący sposób aktualne i najważniejsze zagadnienia funkcjonowania Unii Europejskiej jako wspólnoty prawa.

W części dotyczącej instytucji i porządku prawnego UE rozważania koncentrują się wokół kompetencji instytucji UE, tworzenia prawa unijnego, zapewnienia przestrzegania praworządności i skutecznej ochrony prawnej jednostkom oraz stosowania prawa unijnego w krajowym porządku prawnym. W części poświęconej prawu materialnemu zawarliśmy aktualny wykład z zakresu swobód rynku wewnętrznego oraz prawa konkurencji Unii Europejskiej i unijnych reguł pomocy publicznej. Nowy Podręcznik zawiera także zwięzły opis wybranych wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Klarowny język i przystępny wykład prawa unijnego czynią ten podręcznik doskonałą pomocą w nauce przedmiotu oraz skutecznym przygotowaniu do egzaminów.

Część I - Instytucje i porządek prawny UE zawiera:

Zagadnienia wprowadzające, a w nich między innymi: Charakter prawny i cele Unii Europejskiej, Członkostwo w Unii Europejskiej, Porządek prawny Unii Europejskiej, Sądowe i polityczne mechanizmy ochrony praworządności w Unii Europejskiej, Podział kompetencji między Unię Europejską a państwa członkowskie, Kompetencje Unii Europejskiej w stosunkach zewnętrznych i zawieranie umów międzynarodowych, Obywatelstwo Unii Europejskiej, Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej

Instytucje Unii Europejskiej, a w nim między innymi: Parlament Europejski, Rada Europejska, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Inne instytucje Unii Europejskiej

Źródła prawa Unii Europejskiej, omawia między innymi: Prawo pierwotne Unii Europejskiej, Prawo pochodne Unii Europejskiej, Tworzenie prawa pierwotnego Unii Europejskiej, Stanowienie prawa pochodnego Unii Europejskiej, Instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich, a w nim między innymi: Zasada pierwszeństwa prawa unijnego, Zasada skutku bezpośredniego prawa unijnego , Zasada skutku pośredniego prawa unijnego (obowiązek prounijnej wykładni prawa krajowego) , Odpowiedzialność państwa członkowskiego za szkody powstałe wskutek naruszenia prawa unijnego

Sądowa kontrola przestrzegania prawa unijnego i współpraca sądów unijnych z sądami krajowymi, zawiera między innymi:Postępowanie prejudycjalne, Postępowania z tytułu uchybienia zobowiązaniom traktatowym – skargi przeciwko państwu członkowskiemu, Skarga o stwierdzenie nieważności aktu prawa Unii Europejskiej (art. 263 TFUE), Skarga na bezczynność instytucji unijnych, Skarga odszkodowawcza przeciwko Unii Europejskiej, Inne podstawy jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Część II - Prawo materialne omawia między innymi takie zagadnienia jak:

Zagadnienia wprowadzające, a w nich: Pojęcie i ewolucja rynku wewnętrznego, Zasada niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową jako podstawa rynku wewnętrznego, Harmonizacja prawa i zasada wzajemnego uznania, Rola Trybunału Sprawiedliwości w kształtowaniu rynku wewnętrznego

Swoboda przepływu towarów, Zakaz ceł i opłat o skutku równoważnym, Zakaz opodatkowania dyskryminacyjnego i protekcjonistycznego, Zakaz ograniczeń ilościowych i środków o skutku równoważnym

Swoboda przepływu osób i usług, Swoboda przepływu pracowników, Swoboda przedsiębiorczości, Swoboda świadczenia usług, Dyrektywa usługowa, Dopuszczalne ograniczenia swobody przepływu osób i usług, Uznanie kwalifikacji

Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu obywateli Unii i członków ich rodzin, Pojęcie członka rodziny obywatela Unii, Prawo wjazdu i prawo wyjazdu, Prawo pobytu w przyjmującym państwie członkowskim, Proporcjonalne i niedyskryminacyjne sankcje, Prawo do równego traktowania w związku z prawem do przemieszczania się i pobytu, Zakres przedmiotowy i dopuszczalne ograniczenia prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu

Swoboda przepływu kapitału, Stopniowa liberalizacja przepływu kapitału do 1994 roku, Źródła prawa , Pojęcie przepływu kapitału, Swoboda przepływu kapitału a inne swobody rynku wewnętrznego , Dopuszczalne ograniczenia swobody przepływu kapitału, Nabywanie nieruchomości, „Złote akcje”, Przepływ kapitału pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a państwami trzecimi

Prawo konkurencji Unii Europejskiej, Cele prawa konkurencji Unii Europejskiej, Źródła prawa konkurencji Unii Europejskiej, Rynek właściwy, Siła rynkowa, Wpływ na handel między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Porozumienia ograniczające konkurencję , Nadużywanie pozycji dominującej, Postępowanie w sprawie naruszenia art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Sankcje administracyjne i skutki cywilne naruszenia art. 101 i 102 Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Kontrola koncentracji

Unijne reguły pomocy publicznej, Źródła prawa pomocy publicznej w Unii Europejskiej, Pojęcie pomocy publicznej, Podstawowe rodzaje dozwolonej pomocy publicznej, Kryteria oceny pomocy publicznej, Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Wykaz podstawowych orzeczeń

Wykaz orzecznictwa

 


Zakup grupowy

Skrócony spis treści:

Wykaz akronimów
Przedmowa

Część I Instytucje i porządek prawny UE

Rozdział 1 Zagadnienia wprowadzające
1.1. Charakter prawny i cele Unii Europejskiej
1.1.1. Uwagi wprowadzające
1.1.2. Charakter prawny Unii Europejskiej
1.1.3. Specyfika Wspólnot Europejskich / Unii Europejskiej w okresie poprzedzającym wejście w życie Traktatu z Lizbony
1.1.4. Specyfika Unii Europejskiej oraz Euratomu po wejściu w życie Traktatu z Lizbony
1.1.5. Aksjologia Unii Europejskiej – wartości i cele
1.2. Członkostwo w Unii Europejskiej
1.2.1. Uwagi wprowadzające
1.2.2. Akcesja do Unii Europejskiej
1.2.3. Zawieszenie praw członkowskich
1.2.4. Wystąpienie z Unii Europejskiej
1.3. Porządek prawny Unii Europejskiej
1.3.1. Autonomia porządku prawnego Unii Europejskiej
1.3.2. Miejsce porządku prawnego Unii Europejskiej w krajowych systemach konstytucyjnych
1.3.3. Konstytucjonalizacja porządku prawnego Unii Europejskiej
1.3.4. Ekonomiczne i nieekonomiczne normy w porządku prawnym Unii
1.4. Sądowe i polityczne mechanizmy ochrony praworządności w Unii Europejskiej
1.4.1. Spory o pojęcie praworządności i gwarancje niezawisłości
1.4.2. Praworządność na poziomie Unii Europejskiej
1.4.3. Unijna ochrona praworządności na poziomie państw członkowskich
1.4.4. Podsumowanie
1.5. Podział kompetencji między Unię Europejską a państwa członkowskie
1.5.1. Wprowadzenie
1.5.2. Zasada przyznania
1.5.3. Kompetencje wyłączne Unii Europejskiej
1.5.4. Kompetencje dzielone
1.5.5. Kompetencje wspierające, koordynacyjne, uzupełniające
1.5.6. Zasady regulujące wykonywanie kompetencji Unii Europejskiej
1.5.7. Klauzula elastyczności (art. 352 TFUE)
1.6. Kompetencje Unii Europejskiej w stosunkach zewnętrznych i zawieranie umów międzynarodowych
1.6.1. Unia Europejska jako podmiot prawa międzynarodowego
1.6.2. Kompetencje Unii Europejskiej do zawierania umów międzynarodowych
1.6.3. Rodzaje umów międzynarodowych zawieranych przez Unię Europejską
1.6.4. Członkostwo w organizacjach międzynarodowych
1.6.5. Procedura zawierania umów międzynarodowych przez Unię Europejską
1.7. Obywatelstwo Unii Europejskiej
1.7.1. Charakter prawny obywatelstwa Unii Europejskiej
1.7.2. Prawa obywateli Unii
1.7.3. Europejska inicjatywa obywatelska (art. 11 TUE)
1.8. Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej
1.8.1. Wielopłaszczyznowa ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej
1.8.2. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
1.8.3. Znaczenie europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dla ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej
1.8.4. Działania Unii Europejskiej w obszarze praw człowieka i praw podstawowych
Rozdział 2 Instytucje Unii Europejskiej
2.1. Parlament Europejski
2.1.1. Funkcje Parlamentu Europejskiego i ich ewolucja
2.1.2. Skład
2.1.3. Kompetencje
2.1.4. Struktura wewnętrzna i organizacja pracy
2.2. Rada Europejska
2.3. Rada (Unii Europejskiej)
2.3.1. Wprowadzenie
2.3.2. Skład
2.3.3. Funkcje i kompetencje
2.3.4. Prezydencja
2.3.5. Sposób podejmowania decyzji i rola Rady w procedurze legislacyjnej
2.4. Komisja Europejska
2.4.1. Funkcje
2.4.2. Struktura instytucjonalna
2.4.3. Kompetencje
2.4.4. Organizacja wewnętrzna Komisji Europejskiej
2.5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
2.5.1. Funkcje
2.5.2. Struktura instytucjonalna
2.5.3. Postępowanie
2.6. Inne instytucje Unii Europejskiej
2.6.1. Europejski Bank Centralny
2.6.2. Europejski Trybunał Obrachunkowy
2.6.3. Organy doradcze
2.6.4. Agencje Unii Europejskiej
Rozdział 3 Źródła prawa Unii Europejskiej
3.1. Prawo pierwotne Unii Europejskiej
3.1.1. Wprowadzenie
3.1.2. Traktaty
3.1.3. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
3.1.4. Zasady ogólne i strukturalne (ustrojowe)
3.1.5. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
3.2. Prawo pochodne Unii Europejskiej
3.2.1. Wprowadzenie
3.2.2. Akty ustawodawcze i akty nieustawodawcze
3.2.3. Rodzaje aktów prawnych według art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
3.2.4. Akty nienazwane / inne akty
3.3. Tworzenie prawa pierwotnego Unii Europejskiej
3.3.1. Wprowadzenie
3.3.2. Zwykła procedura zmiany Traktatów
3.3.3. Uproszczone procedury zmiany Traktatów
3.3.4. Zmiany w prawie pierwotnym Unii wynikające z akcesji nowych członków lub wystąpienia członków dotychczasowych
3.4. Stanowienie prawa pochodnego Unii Europejskiej
3.4.1. Wprowadzenie
3.4.2. Wybór właściwej podstawy prawnej aktu
3.4.3. Obowiązek uzasadnienia aktu
3.4.4. Inicjatywa ustawodawcza
3.4.5. Stanowienie aktów ustawodawczych
3.4.6. Stanowienie aktów delegowanych i wykonawczych
3.4.7. Szczególne procedury stanowienia aktów prawa pochodnego Unii Europejskiej
3.4.8. Obowiązek publikacji aktu
3.4.9. Wzmocniona współpraca
3.5. Instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa
3.5.1. Uwagi ogólne
3.5.2. Instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa
3.5.3. Oświadczenia i deklaracje
Rozdział 4 Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich
4.1. Wprowadzenie
4.2. Zasada pierwszeństwa prawa unijnego
4.3. Zasada skutku bezpośredniego prawa unijnego
4.3.1. Uwagi wstępne
4.3.2. Skutek bezpośredni przepisów traktatowych
4.3.3. Skutek bezpośredni rozporządzeń
4.3.4. Skutek bezpośredni dyrektyw
4.3.5. Szeroka definicja pojęcia „państwa” i pojęcie „emanacji państwa”
4.3.6. Skutek bezpośredni decyzji
4.3.7. Skutek bezpośredni umów międzynarodowych i aktów wydanych na ich podstawie
4.4. Zasada skutku pośredniego prawa unijnego (obowiązek prounijnej wykładni prawa krajowego)
4.5. Odpowiedzialność państwa członkowskiego za szkody powstałe wskutek naruszenia prawa unijnego
4.5.1. Uwagi ogólne
4.5.2. Sformułowanie zasady odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego
4.5.3. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego
4.5.4. Rozwinięcie zasady odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego
4.5.5. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego z tytułu naruszenia prawa unijnego przez sąd krajowy orzekający w ostatniej instancji
4.5.6. Zasada autonomii instytucjonalnej i proceduralnej
Rozdział 5 Sądowa kontrola przestrzegania prawa unijnego i współpraca sądów unijnych z sądami krajowymi
5.1. Postępowanie prejudycjalne
5.1.1. Charakterystyka postępowania prejudycjalnego
5.1.2. Kompetencja do orzekania w trybie prejudycjalnym
5.1.3. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
5.1.4. Przebieg postępowania prejudycjalnego
5.1.5. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w postępowaniu prejudycjalnym
5.1.6. Postępowanie prejudycjalne kończące się postanowieniem z uzasadnieniem
5.1.7. Przyspieszony tryb prejudycjalny
5.1.8. Pilny tryb prejudycjalny
5.2. Postępowania z tytułu uchybienia zobowiązaniom traktatowym – skargi przeciwko państwu członkowskiemu
5.2.1. Wprowadzenie
5.2.2. Uchybienie zobowiązaniom wynikającym z Traktatów
5.2.3. Etapy postępowania z tytułu uchybienia zobowiązaniom traktatowym
5.2.4. Postępowanie z tytułu braku wykonania wyroku Trybunału (art. 260 ust. 2 TFUE)
5.2.5. Kary finansowe nakładane w trybie artykułu 260 ustępu 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
5.2.6. Postępowanie z tytułu uchybienia zobowiązaniom traktatowym rozpoczynane przez państwo członkowskie (art. 259 TFUE)
5.2.7. Środki tymczasowe w postępowaniach z tytułu uchybienia zobowiązaniom traktatowym
5.3. Skarga o stwierdzenie nieważności aktu prawa Unii Europejskiej (art. 263 TFUE)
5.3.1. Uwagi ogólne
5.3.2. Podmioty posiadające czynną legitymację procesową w zakresie skargi o stwierdzenie nieważności
5.3.3. Podmioty wyposażone w bierną legitymację procesową w zakresie skargi o stwierdzenie nieważności
5.3.4. Akty zaskarżalne w drodze skargi o stwierdzenie nieważności
5.3.5. Przyczyny stwierdzenia nieważności aktu prawa Unii Europejskiej
5.3.6. Termin na złożenie skargi o unieważnienie aktu prawa Unii Europejskiej
5.3.7. Zarzut bezprawności (art. 277 TFUE)
5.3.8. Skutki prawne orzeczenia w sprawie skargi o unieważnienie aktu prawa Unii Europejskiej (art. 264 TFUE)
5.3.9. Obowiązki instytucji, której akt został unieważniony (art. 266 TFUE)
5.4. Skarga na bezczynność instytucji unijnych
5.4.1. Wprowadzenie
5.4.2. Strony postępowania
5.4.3. Zaniechanie działania podlegające kontroli
5.4.4. Przebieg postępowania
5.5. Skarga odszkodowawcza przeciwko Unii Europejskiej
5.5.1. Wprowadzenie
5.5.2. Odpowiedzialność umowna (kontraktowa)
5.5.3. Odpowiedzialność odszkodowawcza (deliktowa, pozaumowna)
5.6. Inne podstawy jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
5.6.1. Kompetencja Trybunału Sprawiedliwości do wydawania opinii w sprawie zgodności przewidywanych umów międzynarodowych z Traktatami
5.6.2. Spory pracownicze
5.6.3. Kompetencja do rozstrzygania sporów dotyczących działania Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Centralnego
5.6.4. Kompetencja do orzekania na mocy klauzuli arbitrażowej
5.6.5. Kompetencja do rozstrzygania sporów przedłożonych Trybunałowi Sprawiedliwości na mocy kompromisu

Część II Prawo materialne UE

Rozdział 1 Zagadnienia wprowadzające
1.1. Pojęcie i ewolucja rynku wewnętrznego
1.2. Zasada niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową jako podstawa rynku wewnętrznego
1.3. Harmonizacja prawa i zasada wzajemnego uznania
1.4. Rola Trybunału Sprawiedliwości w kształtowaniu rynku wewnętrznego
Rozdział 2 Swobodny przepływ towarów
2.1. Zakaz ceł i opłat o skutku równoważnym
2.1.1. Uwagi wprowadzające
2.1.2. Pojęcie towaru
2.1.3. Towary podlegające swobodnemu przepływowi
2.1.4. Unia celna
2.1.5. Środki prawne przysługujące jednostce w przypadku naruszenia przez państwo członkowskie art. 30 TFUE
2.2. Zakaz opodatkowania dyskryminacyjnego i protekcjonistycznego
2.2.1. Uwagi wprowadzające
2.2.2. Zakaz dyskryminacyjnego opodatkowania towarów podobnych
2.2.3. Zakaz protekcjonistycznego opodatkowania produktów konkurujących
2.2.4. Środki prawne przysługujące jednostce w przypadku naruszenia przez państwo członkowskie art. 110 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
2.3. Zakaz ograniczeń ilościowych i środków o skutku równoważnym
2.3.1. Wprowadzenie
2.3.2. Pojęcie ograniczeń ilościowych
2.3.3. Pojęcie środków o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych
2.3.4. Dopuszczalne ograniczenia traktatowe (art. 36 TFUE)
2.3.5. Wymogi imperatywne (wyjątki orzecznicze)
2.3.6. Zasada proporcjonalności
2.3.7. Skutki harmonizacji na poziomie unijnym
Rozdział 3 Swoboda przepływu osób i usług
3.1. Swoboda przepływu pracowników
3.1.1. Uwagi ogólne
3.1.2. Podstawa prawna swobodnego przepływu pracowników
3.1.3. Beneficjenci swobody przepływu pracowników
3.1.4. Zakres zastosowania swobody przepływu pracowników
3.1.6. Zatrudnienie w administracji publicznej
3.1.7. Uprawnienia pracowników w prawie pochodnym
3.2. Swoboda przedsiębiorczości
3.2.1. Źródła prawa
3.2.2. Pojęcie i zakres przedmiotowy swobody przedsiębiorczości
3.2.3. Delimitacja swobody przedsiębiorczości w prawie Unii Europejskiej
3.2.4. Zakres podmiotowy swobody przedsiębiorczości
3.2.5. Ograniczenia swobody przedsiębiorczości
3.2.6. Możliwość uzasadnienia ograniczeń swobody przedsiębiorczości
3.3. Swoboda świadczenia usług
3.3.1. Uwagi ogólne
3.3.2. Podstawy prawne
3.3.3. Zakres podmiotowy
3.3.4. Pojęcie usługi
3.3.5. Treść swobody świadczenia usług
3.3.6. Swoboda świadczenia usług a pozostałe swobody rynku wewnętrznego
3.4. Dyrektywa usługowa
3.4.1. Uwagi wprowadzające
3.4.2. Zakres zastosowania dyrektywy usługowej
3.4.3. Uprawnienia usługodawców
3.4.4. Uprawnienia usługobiorców
3.4.5. Rola państwa członkowskiego
3.5. Dopuszczalne ograniczenia swobody przepływu osób i usług
3.5.1. Uwagi wprowadzające
3.5.2. Kontrola legalności środków ograniczających swobodę przepływu osób i usług
3.5.3. Ograniczenia traktatowe
3.5.4. Ograniczenia usprawiedliwione nadrzędnym interesem ogólnym (wymogami imperatywnymi)
3.6. Uznanie kwalifikacji
3.6.1. Uwagi ogólne
3.6.2. Uznanie kwalifikacji w ramach swobody świadczenia usług
3.6.3. Uznanie kwalifikacji w ramach swobody przedsiębiorczości
Rozdział 4 Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu obywateli Unii i członków ich rodzin
4.1. Wprowadzenie
4.2. Pojęcie członka rodziny obywatela Unii
4.3. Prawo wjazdu i prawo wyjazdu
4.4. Prawo pobytu w przyjmującym państwie członkowskim
4.4.1. Prawo pobytu do trzech miesięcy
4.4.2. Prawo pobytu powyżej trzech miesięcy
4.4.3. Prawo stałego pobytu
4.5. Proporcjonalne i niedyskryminacyjne sankcje
4.6. Prawo do równego traktowania w związku z prawem do przemieszczania się i pobytu
4.7. Zakres przedmiotowy i dopuszczalne ograniczenia prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu
Rozdział 5 Swoboda przepływu kapitału
5.1. Wprowadzenie
5.2. Stopniowa liberalizacja przepływu kapitału do 1994 roku
5.3. Traktatowa pełna liberalizacja przepływu kapitału
5.4. Źródła prawa
5.5. Pojęcie przepływu kapitału
5.6. Kapitał a płatności
5.7. Swoboda przepływu kapitału a inne swobody rynku wewnętrznego
5.8. Przeszkody w swobodnym przepływie kapitału
5.9. Dopuszczalne ograniczenia swobody przepływu kapitału
5.9.1. Wyjątki traktatowe
5.9.2. Wyjątki orzecznicze
5.10. Nabywanie nieruchomości
5.11. „Złote akcje”
5.12. Przepływ kapitału pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a państwami trzecimi
Rozdział 6 Prawo konkurencji Unii Europejskiej
6.1. Wprowadzenie
6.2. Cele prawa konkurencji Unii Europejskiej
6.3. Źródła prawa konkurencji Unii Europejskiej
6.4. Rynek właściwy
6.5. Siła rynkowa
6.6. Wpływ na handel między państwami członkowskimi Unii Europejskiej
6.7. Porozumienia ograniczające konkurencję
6.7.1. Pojęcie przedsiębiorstwa
6.7.2. Związki przedsiębiorstw
6.7.3. Porozumienia w ramach jednego podmiotu gospodarczego
6.7.4. Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki
6.7.5. Porozumienia horyzontalne i wertykalne
6.7.6. Cel lub skutek porozumienia, decyzji i uzgodnionej praktyki
6.7.7. Reguła de minimis
6.7.8. Wyłączenia spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję
6.7.9. Najpoważniejsze naruszenia prawa konkurencji Unii Europejskiej
6.8. Nadużywanie pozycji dominującej
6.8.1. Pozycja dominująca
6.8.2. Kolektywna pozycja dominująca
6.8.3. Nadużywanie pozycji dominującej
6.8.4. Obiektywne uzasadnienie praktyk
6.8.5. Praktyki cenowe
6.8.6. Pozostałe praktyki
6.9. Postępowanie w sprawie naruszenia art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
6.10. Sankcje administracyjne i skutki cywilne naruszenia art. 101 i 102 Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
6.11. Kontrola koncentracji
Rozdział 7 Unijne reguły pomocy publicznej
7.1. Wprowadzenie
7.2. Źródła prawa pomocy publicznej w Unii Europejskiej
7.3. Pojęcie pomocy publicznej
7.3.1. Pojęcie przedsiębiorstwa
7.3.2. Przypisanie danego środka pomocowego państwu
7.3.3. Przyznanie korzyści
7.3.4. Selektywność środka
7.3.5. Wpływ na konkurencję i handel
7.4. Podstawowe rodzaje dozwolonej pomocy publicznej
7.4.1. Wyłączenia automatyczne przewidziane w artykule 107 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
7.4.2. Wyłączenia przewidziane w artykule 107 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
7.4.3. Wyłączenie grupowe
7.4.4. Pomoc de minimis
7.4.5. Pomoc udzielana przedsiębiorstwom świadczącym usługi w ogólnym interesie gospodarczym
7.5. Kryteria oceny pomocy publicznej
7.6. Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej
Wykaz podstawowych orzeczeń
Wykaz orzecznictwa

Dane techniczne

Wersja publikacji Książka papierowa
ISBN 978-83-7627-214-6
Numer katalogowy 1241
Wydanie 1
Data wydania 2022/10
Seria Podręczniki
Rodzaj oprawy miękka
Format 165 X 235
Ilość stron 732
Cena katalogowa 115,00

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl